(Raam)bestekken in RAW

 

Een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk.


Indien u de levering, plaatsing en onderhoud van verkeersvoorzieningen en/of straatmeubilair wilt aanbesteden via een bestek, dan bieden wij de mogelijkheid om naast een traditionele bestek, gebruik te maken van een overeenkomst met open posten.


Veringmeier Verkeersmanagement helpt u om:

 • een onderbouwde keuze te maken voor een raambestek.
 • een praktische invulling te geven aan de specifieke risico’s in een raambestek.
 • de specifieke aandachtspunten bij aanbesteding en inschrijving aan te geven.
 • zelfstandig deelopdrachten vast te stellen en de betaling daarvan.


Overeenkomst met open posten

Soms is het wenselijk dat prijzen per eenheid worden overeengekomen, zonder dat een daarbij behorende hoeveelheid vooraf is vastgelegd, terwijl wel de opzet en inhoud van een RAW-bestek wordt gevolgd. Dit soort contracten wordt raamcontract of raamovereenkomst genoemd. Kenmerkend voor de totstandkoming van zo’n overeenkomst is dat een betrekkelijk grote onzekerheid bestaat ten aanzien van de aard en de omvang van de totale prestatie die door de aannemer gaat worden geleverd alsmede ten aanzien van de contractprijs.

 
Raamovereenkomsten kunnen worden samengesteld met behulp van de RAW-systematiek, die de mogelijkheid biedt een ‘overeenkomst met open posten’ op te stellen. ‘Open posten’ kenmerken zich als resultaatverplichting zonder vooraf vastgelegde hoeveelheden. De hoeveelheid is als het ware nog ‘open’.
Veringmeier Verkeersmanagement biedt twee mogelijkheden aan:


 1. een RAW-raambestek waarbij via deelopdrachten voor onderhoud- en reparatiewerkzaamheden het werk wordt uitgevoerd? Dit is bijvoorbeeld het geval indien uit inspectie blijkt dat er bepaalde werkzaamheden moeten worden verricht, en er door prioriteitstelling de hoeveelheden via deelopdrachten vooraf worden vastgesteld. 1. een RAW-servicebestek waarbij op afroep werkzaamheden worden uitgevoerd, waarvan de hoeveelheden na afloop worden vastgesteld? Dit is bijvoorbeeld het geval als binnen een gebied alle verkeerstekens moeten worden geïnventariseerd, maar men pas achteraf weet hoeveel verkeerstekens in het gebied voorkomen.


De permanente en tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen samen in een bestek worden vastgelegd, of in twee aparte bestekken. Indien dit laatste het geval is en er wordt ook gekozen voor de 2 besteksvormen, zoals hierboven vermeld, dan worden er in totaal 4 bestekken gemaakt. Een andere optie is 1 bestek te maken, waarbij het werk wordt verdeelt in percelen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar bijvoorbeeld soort verkeersmaatregelen, werkgebieden of werkmethode.


Inhoud

De opdrachtgever bepaalt welke onderdelen in het bestek verwerkt moeten worden.

U kunt hierbij denken aan:


Permanente verkeersmaatregelen:
 1. Toepassen inventarisatie en inspectie
 2. Opstellen saneringsplan en beheer- en onderhoudsplan
 3. Inkoop materiaal
 4. Plaatsen, vervangen en verwijderen
 5. Uitvoeren onderhoud- en reparatiewerkzaamheden
 6. Trainen en opleiden van medewerkers


Tijdelijke verkeersmaatregelen:
 1. Risico-inventarisatie & opstellen Plan van Aanpak
 2. Aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzettingen 
 3. Aanbrengen, instandhouden en verwijderen omleidingen
 4. Trainen en opleiden gemeentelijke medewerkers
 5. Overig, nader te bepalen…..


Kosten

Ieder advies is maatwerk.


De kosten voor het advies zijn afhankelijk van uw wensen en de omvang van het project.

Wij komen graag naar u toe om op basis van uw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.


Gerelateerde pagina's