Beheerplannen verkeersvoorzieningen en straatmeubiliar

 

Nut en noodzaak

Een beheerplan voor Verkeersvoorzieningen wordt gebruikt als instrument om duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteit, de kwantiteit en het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Daarnaast biedt het een overzicht van de benodigde maatregelen en financiële middelen die nodig zijn om deze objecten op het gewenste onderhoudsniveau te beheren.

Verkeersvoorzieningen als verkeerstekens, wegbebakening en straatnaamborden worden
aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten door middel van een veilige en vlotte
verkeersafwikkeling. Voor de naleving en handhaving van de gedragsregels – opgenomen in
de Wegenverkeerswet, RVV1990 en APV - dient de hiertoe aangebrachte bebording duurzaam aanwezig te zijn en tenminste aan de wettelijke en functionele eisen te voldoen. De afwezigheid of slechte leesbaarheid van verkeerstekens kan leiden tot onveilige situaties en aansprakelijk-heidsproblemen.


Naast de wettelijke en functionele eisen draagt het visueel waarneembare onderhoudsniveau van verkeersvoorzieningen in belangrijke mate bij aan de beeldkwaliteit van de openbare ruimte, die gemeente nastreeft: schoon, heel en veilig.


Omvang

Het beheerplan geeft inzicht in de manier waarop verkeersvoorzieningen duurzaam in stand worden gehouden. Het beschrijft de omvang en kwaliteit van de te beheren arealen, de gewenste kwaliteit, de noodzakelijke maatregelen om de gewenste kwaliteit te realiseren en de (financiële) middelen die daarvoor nodig zijn. Het gaat hierbij zowel om het dagelijks en regulier (klein) onderhoud als het geplande (groot) onderhoud.

De term verkeersvoorzieningen is een verzamelbegrip. Deze voorzieningen worden aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten door middel van een veilige en vlotte verkeersafwikkeling.
Veringmeier Verkeersmanagement kan een beheerplan opstellen, waarin de volgende verkeersvoorzieningen worden meegenomen:


 • Verkeerstekens volgens het RVV1990
  • Verkeersborden (incl. onderborden, komborden, etc.)
  • Verkeerslichten (VRI’s)
  • Markeringen op de weg
 • Niet-RVV-borden
 • Bebording in het kader van de APV
 • Bebakening
 • Bewegwijzering
 • Straatnaamborden


Optioneel kan straatmeubilair, zoals afvalbakken, zitbanken, abri's, e.d. worden meegenomen in het beheerplan.

Actuele kwaliteit

Het inventariseren en boordelen van verkeersvoorzieningen kan Veringmeier Verkeersmanagement aanbieden via de Verkeerstekenscan. Ook kunnen wij rreds bestaande inventarisaties beoordelen.

Door bestudering van inventarisatiegegevens en foto’s, wordt de huidige kwaliteit van de te beheren objecten vastgelegd. Hierbij kunnen de volgende vragen worden beantwoord:


 1. juridisch
  1. Is de toepassing van het verkeersteken overbodig of anderszins in strijd met de voorschriften?
  2. Is het ontbreken van een verkeersteken een gemis of in strijd met de voorschriften?
 2. functioneel
  1. Is de reden waarom het verkeersteken is of wordt geplaatst, weg te nemen?
  2. Is het verkeersteken te vervangen door een technische voorziening?
  3. Is het verkeersbord te vervangen door markering?
  4. Is het verkeersteken effectief?
  5. Is het verkeersbord permanent nodig?
  6. Zijn de plaats en de situering van het verkeersteken optimaal?
 3. verzorging
  1. Is het verkeersteken goed onderhouden?
 4. technisch
  1. Is het verkeersteken in goede technische staat?


Gewenste kwaliteit

Veringmeier Verkeersmanagement toetst de onderdelen 1, 2 en 3 dienen aan de huidige wet- en regelgeving.
Die wet- en regelgeving ligt met name vast in:

 • WVW 1994, RVV 1990, BABW en UV BABW
 • De NEN 3381:2020 voor verkeersborden
 • De NEN-EN 12899-1 voor vast opgestelde, verticale verkeerstekens
 • De NEN 1772 voor straatnaamborden
 • De NEN-EN 1436 voor markeringen
 • CROW-publicatie 49 “Leidraad Sanering Verkeerstekens”
 • CROW-publicatie 126 “Eenheid in rotondes”
 • CROW-publicatie 126a “Fietsoversteken op rotondes”
 • CROW-publicatie 134 “Richtlijn parkeerbebording”
 • CROW-publicatie 185 “Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte”
 • CROW-publicatie 188 “Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens”
 • CROW-publicatie 222 “Richtlijn bewegwijzering”
 • CROW-publicatie 262 “Richtlijn toeristische bewegwijzering”
 • Het Duurzaam Veilig principe
 • De (kwaliteits)eisen van de wegbeheerder


Voor de onderdelen 3 en 4 kan Veringmeier Verkeersmanagement ook een toetsing uitvoeren op basis van een beeldkwaliteitscatalogus, waarbij de verschillende wegen zijn onderverdeeld in verschillende kwaliteitscategorieën, zoals die zijn vastgelegd in CROW-publicatie 245 “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte”. Voor verkeerstekens zijn de volgende beelden vastgelegd:

 • volledig
 • deuken en gaten
 • dekking van de coating/folie en krassen
 • kleurechtheid
 • beplakking en graffiti
 • natuurlijke aanslag
 • verdraaiing
 • scheefstand

Beheermaatregelen

Vanuit de aangegeven kwaliteitsniveaus voor de technische en visuele kwaliteit wordt bepaald welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om het gewenste onderhoudsniveau te realiseren. De benodigde acties om tot de gewenste kwaliteit te komen voor de betreffende verkeersvoorzieningen worden in het beheerplan omschreven en vastgelegd in een database. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het dagelijks en regulier (klein) onderhoud als het geplande (groot) onderhoud. In dit overzicht wordt tevens de prioriteit en status vastgelegd, van de te verrichtte werkzaamheden.


Financiële verantwoording

Op basis van de vastgestelde maatregelenpakketten en de corresponderende arealen en eenheidprijzen worden voor een financiële verantwoording de beheerkosten berekend aan de hand van een marktconforme berekening van leveranties, arbeid en afvoer van materialen.


Kosten

Ieder advies is maatwerk.


De kosten voor het advies zijn afhankelijk van uw wensen en de omvang van het project.

Wij komen graag naar u toe om op basis van uw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.