Risico-inventarisatie 96b

 

Aanleiding

Risico’s en de beheersing daarvan spelen een belangrijke rol tijdens de uitvoering van bouw- en GWW-projecten. Op basis van risico’s worden - tijdens diverse projectfasen - fundamentele keuzen gemaakt. De keuze voor een bepaalde contractvorm of ontwerpkeuze moet vooraf worden gegaan door een gerichte risico-inventarisatie. Tijdens de uitvoeringsfase van een project is het vervolgens van belang de onderkende risico’s onder controle te houden.


Arbowet

Bij werkzaamheden op, langs of boven de weg is het gevaar om aangereden te worden, inherent met het werken aan de weg. Het is volgens het Arbobesluit dan ook geen bijzonder gevaar. Naast de veiligheid van de wegwerker spelen er echter nog andere belangen een rol, zoals de veiligheid van de verkeersdeelnemer en de doorstroming van het verkeer. Deze belangen kunnen met elkaar tegenstrijdig zijn. Hiervoor is het van belang om vooraf afgewogen beleidsmatige keuzes te maken. 

In artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet is voor elk werk in uitvoering de verplichting opgenomen tot het schriftelijk opstellen van een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Deze inventarisatie en evaluatie moeten betrekking hebben op alle gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de wegwerkers met zich meebrengt. De wet verplicht partijen om deze RI&E schriftelijk vast te leggen. De geïnventariseerde gevaren dienen geanalyseerd te worden en op basis daarvan dient een gefundeerd Plan van Aanpak te worden opgesteld.


Veringmeier Verkeersmanagement heeft een standaard methodiek ontwikkelt voor het inventariseren en vastleggen van de aanwezige risico's.


Standaard methodiek

Om een goed beeld van de aanwezige risico's te krijgen moeten gegevens over de weg, het verkeer en het werk worden geanalyseerd. De vaste gegevens van weg en verkeer kunnen los van de specifieke werkzaamheden in beeld worden gebracht. Op basis hiervan kan dan beleid worden gemaakt voor de uitwerking van tijdelijke verkeersmaatregelen, waarbij bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. 

Tezamen met de opdrachtgever wordt een inventarisatie opgesteld van elk wegvak, die gebaseerd is op een minimale risico-inventarisatie van de vaste gegevens, zoals:

  • gebieden
  • gebouwen en locaties
  • de wegindeling
  • routes en vaste evenementen
  • het verkeer
  • de verkeersregels
  • het verkeersgedrag


Veel van de gewenste gegevens zijn al binnen een organisatie van de wegbeheerder aanwezig. Deze gegevens worden geactualiseerd en systematisch in kaart gebracht. Ontbrekende gegevens worden op locatie geïnventariseerd.


Plan van Aanpak

Om alle gegevens leesbaar en toegankelijk te houden worden de gegevens gestructureerd vastgelegd:

  • in overzichtslijsten
  • op een gebiedsindelingskaart
  • op een risicokaart per deelgebied


Overzichtslijsten

De overzichten kunnen in een spreadsheet of database worden vastgelegd, zodat vanuit die overzichtslijsten de risico's herleid kunnen worden voor het maken van beleids- en uitvoeringskeuzes.


Gebiedsindelingskaart

Om het beheergebied beheersbaar en overzichtelijk te houden, wordt het beheergebied opgedeeld in deelgebieden. Dit kan een wijk zijn, maar ook een indeling naar de verkeerskundige wegenstructuur.


Risicokaart

Uitvoerende aannemers en opzichters moeten op eenvoudige wijze en snel kunnen zien welke situatie ter plekke van belang is voor de te nemen verkeersmaatregelen. Hiervoor hebben wij een legenda ontwikkelt, waarmee visueel duidelijk wordt welke factoren van belang zijn.


Rapportage

De Risico-inventarisatie wordt digitaal vastgelegd in een spreadsheet of database naar keuze.


Al het tekenwerk wordt digitaal in AutoCAD opgemaakt en op tekening tot A0 formaat uitgewerkt. Onze voorstellen worden tijdens een conceptronde aangeleverd en besproken, waarna de definiteve versie wordt opgemaakt. Het gehele plan wordt digitaal opgeleverd als dwg-, dxf- of dgn-bestand.


Kosten

Ieder advies is maatwerk.


De kosten voor het advies zijn afhankelijk van uw wensen en de omvang van het project.

Wij komen graag naar u toe om op basis van uw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.