Afzettings- en omleidingsplannen

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bebording wordt door verkeersdeelnemers nog altijd gezien als de belangrijkste bron van informatie. Hoewel het navigatiesysteem aan invloed wint, kan het verkeer feitelijk niet zonder een goede bewegwijzering. Ook, en met name bij wegwerkzaamheden en evenementen, waarbij vaak afwijkende verkeersmaatregelen worden ingesteld, is bewegwijzering van essentieel belang.

Bij wegwerkzaamheden en evenementen zijn afzettingen en vaak ook omleidingen nodig voor het geleiden van verkeer. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen moeten met alle betrokken partijen goed worden afgestemd, om voldoende draagvlak te krijgen, te voldoen aan de wet- en regelgeving en om de wegwerkers veilig te laten werken.


Wet- en regelgeving

Bij werk in uitvoering dienen conform de geldende wet- en regelgeving vrijwel altijd tijdelijke verkeersmaatregelen te worden genomen. Naast het behoud van de doorstroming is ook de veiligheid van zowel de verkeersdeelnemer als de wegwerker van groot belang.

Allereerst dient er overeenkomstig artikel 5 van de Arbowet een Risco-inventarisatie en -evaluatie plaats te vinden van de werklocatie. De wet verplicht partijen om de factoren die leiden tot aanrijdingsgevaar schriftelijk vast te leggen en een Plan van Aanpak op te stellen om de risico's te elimineren of te verminderen.

Hiervoor heeft Veringmeier Verkeersmanagement een standaard Risico-inventarisatieformulier ontwikkelt, die tezamen met de wegbeheerder wordt ingevuld. Voor meer informatie zie ons aanbod voor het opstellen van een Risico-inventarisatie.


Hiernaast is het niet toegestaan om "zomaar" verkeersborden of hekken langs of op de weg te plaatsen. Waar zelf gemaakte borden worden geplaatst, loopt men het risico dat deze door de wegbeheerder worden weggehaald.
Daarnaast moeten afzettingen en bewegwijzering aan bepaalde wet- en regelgeving voldoen. Het is uitermate belangrijk om de te gebruiken verkeersborden en afzettingsmateriaal vooraf af te stemmen met de wegbeheerder, zodat zowel de opdrachtgever als de wegbeheerder zelf niet voor verrassingen komt te staan.

Op basis van de vastgelegde Risico-inventarisatie analyseert Veringmeier Verkeersmanagement de risico's en de mogelijke oplossingen. Dit wordt verder uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Door dit Plan van Aanpak krijgen zowel de wegbeheerder als de opdrachtgever en de opdrachtnemer een middel in handen waarmee wordt voldaan aan de wet-en regelgeving, inclusief de wensen en eisen van de verschillende partijen. Hiernaast wordt ingespeeld op de geldende uitvoeringsvoorschriften voor wat betreft systematiek, kleur, reflectie, lettertype en lettergrootte.


Veringmeier Verkeersmanagement heeft veel kennis en ervaring met de regels en richtlijnen voor afzettingen en omleidingen en gaat zonodig in overleg met de wegbeheerder voor een pragmatische invulling.
In een aantal gevallen kan daarom van de richtlijnen gemotiveerd worden afgeweken.


Tekenwerk

Veringmeier Verkeersmanagement werkt het Plan van Aanpak uit in een

  • faseringsplan
  • afzettingsplan
  • omleidingsplan


Faseringsplan

Bij de fasering en/of combinatie van werkzaamheden wordt ondermeer rekening gehouden met de bereikbaarheid van aanliggende bebouwing, eisen van hulpdiensten en wegbeheerder en de benodigde uitvoeringstijd. Binnen elke fase wordt gekeken naar overlap van plaatsings-, instandhoudings- en verwijderingswerkzaamheden.


Afzettingsplan

Wij maken voor alle typen werk in uitvoering (wegwerkzaamheden)een tekening van de benodigde verkeersmaatregelen. Naast een overzichtstekening per fase tekenen wij altijd een dwarsprofiel, zodat wordt vastgelegd hoeveel ruimte er is voor het werk en voor het verkeer. Binnen de resterende verkeersruimte kan aan de hand van de maatgevende ontmoeting dan bepaald worden welke verkeersdeelnemers dan nog veilig langs het werkvak kunnen worden geleid en welke verkeersdeelnemers moeten worden omgeleid.

Indien nodig wordt vanuit de overzichtstekening verwezen naar detailtekeningen van bijvoorbeeld kruispunten.


Omleidingsplan

Voor de verkeersdeelnemers die niet langs het werkvak kunnen worden geleid wordt per fase een volledig omleidingsplan gemaakt, inclusief hoofd- en subroutes vanuit verschillende richtingen.

De benodigde omleidingsborden worden getekend, waarbij tevens wordt aangegeven welke permanente bewegwijzeringsborden tijdelijk moeten worden afgeplakt.


Rapportage

Het gehele plan wordt digitaal in AutoCAD opgemaakt en op tekening tot A0 formaat uitgewerkt. Onze voorstellen worden tijdens een conceptronde aangeleverd en besproken, waarna de definiteve versie wordt opgemaakt.


Het gehele plan wordt digitaal opgeleverd als dwg-, dxf- of dgn-bestand.


Uitvoering

Bij het plaatsen, in stand houden en verwijderen van bebording en bebakening lopen medewerkers gevaar om aangereden te worden. Dit is dus specialistisch werk, wat aan de Richtlijnen 96a/b moet voldoen.


Voor wat betreft de plaatsing hebben wij contacten met een aantal gecertificeerde bedrijven, die de plaatsing veilig en efficiënt voor u kunnen uitvoeren.


Kosten

Ieder advies is maatwerk.


De kosten voor het advies zijn afhankelijk van uw wensen en de omvang van het project.

Wij komen graag naar u toe om op basis van uw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.