(Onderhouds)bestekken

 

Toepassen van de Richtlijnen 96a/b

CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, schrijft in het juninummer 2010 van hun vakblad CROWetcetera dat de toepassingen van tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken niet altijd zorgvuldig wordt beschreven. 

De regioconsulenten constateren: 

  • Onbekendheid met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
  • Tegenstrijdige bepalingen
  • Overbodige bepalingen

 

Veringmeier Verkeersmanagement heeft veel ervaring met het opstellen van bestekken in de RAW-systematiek en de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen hierin. Zowel in (her)inrichtingsbestekken als in onderhouds(beeld)bestekken dienen de te treffen verkeersmaatregelen overeenkomstig paragraaf 30, lid 4 van de U.A.V. 1989 in het bestek te worden vermeld. Overeenkomstig paragraaf 5 van de U.A.V. 1989 ligt de verantwoordelijkheid van het ontwerp hiervan bij de opdrachtgever.


Onderhoudsbestekken

Ook voor onderhoudsbestekken is het mogelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen goed vast te leggen voor de diverse locaties waarop een aannemer moet gaan werken. Daarvoor moet wel eerst een Risico-inventarisatie worden vastgelegd van de risico's op en langs de wegen waar het onderhoud moet worden uitgevoerd. Die risico-inventarisatie wordt vastgelegd in overzichtslijsten en een risicokaart.


Op basis van de algemene weg- en verkeerskenmerken, kan dan verwezen worden naar een standaard afzettingsfiguur uit de Richtlijnen 96a/b. Ten behoeve van een onderhouds(beeld)bestek kunnen vervolgens diverse besteksposten worden opgenomen, die een rechtstreekse relatie hebben met het Instructieboekje Korte Klusjes wat door Veringmeier Verkeersmanagement is ontwikkeld.


Door daarnaast een relatie met het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan te leggen worden enerzijds tegenstrijdigheden voorkomen, terwijl anderzijds de ‘meldingsplicht’ beperkt is tot die situaties waarin nog geen afspraken zijn gemaakt over de te nemen verkeersmaatregelen.


Inhoud

Ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen worden in de RAW-systematiek de volgende onderdelen uitgewerkt:


  • In deel 0 worden de selectie- en gunningscriteria voor een waarborging van een veilig werkende partij opgenomen.
  • In deel 1 paragraaf 4 worden de tijdelijke verkeersmaatregelen opgenomen in de algemene beschrijving.
  • In deel 2.1 worden bijlagen ter verduidelijking van de risico-inventarisatie, de afzettingsmogelijkheden en de wijze van handhaving opgenomen.
  • In deel 2.2 worden ten behoeve van het te realiseren werk diverse besteksposten opgenomen voor de te nemen verkeersmaatregelen, die in overeenstemming zijn met de publicatiereeks 96a/96b. Dit kan zowel door de verkeersmaatregelen voor te schrijven, als door de maatregel te laten ‘ontwerpen’ door de aannemer.
  • In deel 3 worden bepalingen opgenomen ten behoeve van de inspectie en handhaving. Ondermeer kan er een boeteclausule worden verwerkt die overeenkomt met de boetes die in voorkomende situaties door een Arbeidsinspecteur worden gegeven.


Als bijlage wordt bij het bestek de vastgelegde Risico-inventarisatie en eventuele afzettings- en omleidingstekeningen toegevoegd.


Rapportage

De Risico-inventarisatie wordt digitaal vastgelegd in een spreadsheet of database naar keuze.


Al het tekenwerk wordt digitaal in AutoCAD opgemaakt en op tekening tot A0 formaat uitgewerkt.

Het gehele plan wordt digitaal opgeleverd als dwg-, dxf- of dgn-bestand.


Het bestek wordt digitaal als RSU-bestand aangeleverd.


Onze voorstellen worden tijdens een conceptronde aangeleverd en besproken, waarna de definiteve versie wordt opgemaakt.


Kosten

Ieder advies is maatwerk.


De kosten voor het advies zijn afhankelijk van uw wensen en de omvang van het project.

Wij komen graag naar u toe om op basis van uw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.