Praktijkbegeleiding richtlijnen 96b

 

Voor wie

De praktijkbegeleiding kan uitstekend gegeven worden na het volgen van de cursus ‘Veilig werken voor wegwerkers', zodat het geleerde tijdens die cursus ook daadwerkelijk geïmplementeerd doorwerkt op de werkvloer.

De praktijkbegeleiding is daarnaast bestemd voor ervaren plaatsingsmedewerkers (uitvoerders en voormannen tezamen met hun groepsmedewerkers), maar ook voor individuele wegwerkers die hun eigen kennis en inzicht willen toetsen en uitbreiden.


Doel

Met de praktijkcursus ‘Veilig werken voor wegwerkers’ is de basis gelegd voor implementatie van de geleerde materie. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers ook na de cursus daadwerkelijk veiliger aan het werk gaan worden de medewerkers gedurende een periode van 6 tot 8 weken begeleid en gecoacht. Na bewustwording van de tekortkomingen dienen gedurende deze periode handelingen gewijzigd te worden en verbeteringen te worden doorgevoerd.

De deelnemers gedragen en voelen zich veiliger op de werkplek en weten na afloop om te gaan met gevaarlijke situaties. Ze zijn meer bewust van hun eigen mogelijkheden om de veiligheid te vergroten.


Knelpuntenanalyse

Om een goed beeld van het team en de individuele leden te krijgen worden de medewerkers eerst op informele wijze geïnterviewd om een beeld te krijgen hoe ze zelf aankijken tegen hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook wordt hierbij stil gestaan bij wat de individuele medewerkers als positief en negatief ervaren.

Samen met de opdrachtgever wordt een knelpuntenanalyse opgesteld, die gebaseerd is op:

 • Uw eigen wensen en accenten
 • Een korte inspectie van diverse werken in uitvoering
 • De individuele gesprekken met de teamleden
 • Een afgelegd bezoek aan de werf en het magazijn


Inhoud

Elke week krijgen de teamleden een specifieke opdracht, waar ze de daaropvolgende week speciaal op moeten letten, zodat langzamerhand nieuwe handelingen steeds meer een gewoonte worden. De begeleiding bestaat uit technische en gedragsmatige onderdelen. Hierbij zal de knelpuntenanalyse richtinggevend zijn.

De volgende thema’s worden ondermeer met de medewerkers behandeld:

 • Opslag, onderhoud, laden en lossen
 • Inventarisatie van benodigde gegevens
 • Uitvoerbaarheid en veiligheid van het plaatsingsplan
 • Toepassing bebakeningsmateriaal
 • Plaatsen en verwijderen van afzettingen
 • Controleren en herstellen van afzettingen
 • Hoe te handelen bij calamiteiten
 • Samenwerking en coördinatie
 • Houding en gedrag

Vorm

Wekelijks wordt tijdens een vast dagdeel met de medewerkers een thema dieper uitgewerkt aan de hand van bevindingen in hun dagelijkse praktijk. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van door de docent op locatie gemaakte foto’s.


Regelmatig wordt een schouw afgelegd bij een (aantal) in uitvoering zijnde project(en), die qua werk in uitvoering verschillend van aard zijn en waarbij de deelnemers zelf betrokken zijn. De bevindingen worden op locatie indien nodig fotografisch vastgelegd. De geschouwde projecten worden met de deelnemers beoordeeld op het gebied van de thema’s die in die specifieke week als opdracht aan de medewerkers is meegegeven.

In een bespreking met de teamleden worden de verbeteringspunten zoals die zijn aangetroffen aan de hand van de foto’s besproken en beoordeeld. Indien de uitvoering niet correct is wordt hiervan melding gemaakt en worden de leerelementen besproken.

Hiernaast wordt aan de hand van theoretische opdrachten afgewisseld met praktijkopdrachten daadwerkelijk geoefend met de geleerde materie.Rapportage

In een rapportage wordt aan de opdrachtgever verslag uitgebracht over de behandelde onderwerpen en de geboekte vooruitgang tijdens het begeleidingstraject, aangevuld met conclusies en aanbevelingen over de toelevering van een juiste basisuitrusting en overige facilitaire zaken. Hierbij wordt waar mogelijk gerefereerd aan CROW-publicatie 96, die aangeeft hoe uw organisatie nog verder verbeterd zou kunnen worden.

Met deze rapportage verkrijgt u een managementinstrument waarmee u procesmatig uw organisatie verder kan verbeteren voor de werkvoorbereiding en uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen bij toekomstig uit te voeren projecten.


Tijdsduur

Tijdens een startbijeenkomst worden eerst de wensen van de opdrachtgever en de deelnemers besproken, waarna het magazijn, de werf en enkele in uitvoering zijnde projecten worden bezocht.

Vervolgens wordt gedurende 6 tot 8 aaneensluitende weken op een vast dagdeel telkens een onderwerp behandeld op de locatie waar de deelnemers normaal hun uitvalsbasis hebben.

Binnen 3 weken na afloop van de praktijkbegeleiding ontvangt de opdrachtgever een eindrapportage, die mondeling wordt toegelicht.


Kosten

Door de directe vorm gericht op specifieke omstandigheden binnen uw organisatie wordt de praktijkbegeleiding alleen
in-company bij u op locatie gegeven.

De kosten voor de praktijkbegeleiding zijn afhankelijk van het aantal te begeleiden deelnemers, de locatie en het aantal af te spreken begeleidingsweken. De prijs ontvangt u op aanvraag.