Advies materieel en materiaal

 

Voor wie

Arbo-coördinatoren en materiaalbeheerders kunnen op basis van ons advies een afgewogen besluit nemen inzake de aanschaf, verdeling per ploeg en dagelijkse inzet van materieel en materiaal voor tijdelijke verkeersmaatregelen.

Doel

Zorgdragen dat uw materieel en materiaal  is afgestemd op uw dagelijkse werkbehoeften en aan de laatste wet- en regelgeving voldoet.

Knelpuntenanalyse

In een aanvangsgesprek worden uw wensen nader besproken.

Om een goed beeld van het benodigde materiaal te krijgen wordt tezamen met de opdrachtgever een knelpuntenanalyse opgesteld, die gebaseerd is op:

  • Uw eigen wensen en accenten
  • Een korte inspectie van diverse werken in uitvoering
  • Individuele gesprekken met uw teamleden
  • Een afgelegd bezoek aan de werf en het magazijn
Inhoud

Om op een veilige wijze aan de slag te gaan geven wij u een advies op maat over de inzet van uw wegbebakeningsmateriaal en veiligheidskleding. Zo zorgen wij ervoor dat u aan de laatste wet- en regelgeving voldoet en het materiaalbeheer is afgestemd op uw werkbehoeften.

Voor de beoordeling van het benodigde bebakeningsmateriaal voert Veringmeier Verkeersmanagement bij u op locatie een inspectie uit. Hiermee wordt inzicht verkregen in de werkzaamheden die u uitvoert, de frequentie waarmee dit geschiedt en de wegen waarop u het werk verricht.

Op basis van de inventarisatie en aan de hand van de CROW-publicaties 96a en 96b beoordelen wij welke wegbebakeningsmaterialen u nodig heeft. Tevens wordt bekeken welk materiaal u al in huis heeft en of dit in overeenstemming is met de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

Op dezelfde wijze geschiedt een inventarisatie inzake de benodigde veiligheidskleding, waarbij ook naar het aantal gelijktijdig werkzame personen en de groepsindeling wordt gekeken. Uw huidige veiligheidskleding wordt getoetst op naleving van NEN-EN 471; Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid en het hebben van een CE-markering conform de normclassificaties 1, 2 of 3.

Binnen twee weken na inspectie ontvangt u een onafhankelijk advies met een opsomming van de inventaris en een analyse van de geconstateerde gebreken. Kort en bondig wordt weergegeven wat er aan materiaal ontbreekt, wat er vervangen moet worden en wat er extra moet worden aangeschaft om weer aan de huidige maatstaven te voldoen. De financiële consequenties worden aangegeven zodat u een afgewogen keuze kunt maken tussen het aanschaffen van nieuw materiaal, het inhuren van materiaal, of het uitbesteden van specifieke plaatsingswerkzaamheden.

Rapportage

In een rapportage wordt aan de opdrachtgever verslag uitgebracht over de inventarisatie, aangevuld met conclusies en aanbevelingen over de toelevering van een juiste basisuitrusting en overige facilitaire zaken. Hierbij wordt waar mogelijk gerefereerd aan CROW-publicatie 96a/b "Materiaal en materieel".

Met deze rapportage verkrijgt u een advies op maat in een geautomatiseerde vorm aangeleverd.

Kosten

Ieder advies is maatwerk.


De kosten voor het advies zijn afhankelijk van de omvang van uw organisatie en wagenpark.

Wij komen graag naar u toe om op basis van uw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.

Gerelateerde pagina's