BLVC-plannen

 

BLVC

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte wil je de omgeving van een project zo min mogelijk tot last zijn. Voorwaarden en afspraken om de omgevingshinder te beperken worden vastgelegd in een BLVC-plan. Een BLVC-plan beschrijft de maatregelen die een project in uitvoering neemt om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid te borgen. Daarnaast wordt er ook een Communicatie-paragraaf toegevoegd waarin beschreven wordt hoe de omgeving (bewoners/ bedrijven) geïnformeerd worden over de komende werkzaamheden, en hoe zij op de hoogte blijven of waar zij terecht kunnen met hun vragen tijdens de werkzaamheden.


Goed omgevingsmanagement start met een BLVC-plan. Wij maken deze plannen en toetsen tijdens de uitvoering of afspraken zijn nagekomen.

 

Omgevingshinder beperken

Werken in de openbare ruimte veroorzaakt hinder voor de directe omgeving. Die hinder wil je zo veel mogelijk beperken. Goed omgevingsmanagement start met een BLVC-plan. Veringmeier Verkeersmanagement maakt deze plannen en toets de naleving hierop tijdens de uitvoering.


In een BLVC-plan wordt beschreven wat de consequenties van een project zijn voor de omgeving en hoe negatieve effecten worden beheerst. Een BLVC-plan beschrijft de maatregelen die een project in uitvoering neemt om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid te borgen. Daarnaast wordt er ook een Communicatie-paragraaf toegevoegd waarin beschreven wordt hoe de omgeving (bewoners/ bedrijven) geïnformeerd wordt over de komende werkzaamheden, en hoe zij op de hoogte blijven of waar zij terecht kunnen met hun vragen tijdens de werkzaamheden.

 

BLVC-plan

Een BLVC-plan is een plan waarin alle gevolgen van de uitvoering van een project in beeld worden gebracht en beheersbaar worden gemaakt met tijdelijke maatregelen. In het plan is uitgelegd waarom dit is gedaan en welk gevolg ze hebben.


Het betreft een document met daarin een beschrijving van het projectgebied en de naaste omgeving, de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden en de (voorziene) impact hiervan. Vervolgens worden de beoogde maatregelen op het gebied van onder andere doorstroming (van alle modaliteiten), bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, winkels, woningen en afzettingen van het werkterrein omschreven. Uiteraard wordt uitgelegd aan welke eisen en randvoorwaarden hiermee wordt voldaan en met welke omgevingsprojecten en evenementen rekening is gehouden.

 

De impact is bepalend

De benoemde BLVC-aspecten hebben grote invloed op de fasering van de werkzaamheden. In de voorbereiding van de werkzaamheden worden de betrokken partijen verplicht na te denken over een zo gedegen mogelijke fasering en geconfronteerd met de vraag wat ‘acceptabel’ is op een bepaalde plek in de stad. Impliciet wordt een projectteam voor de keuze gesteld een project gefaseerd (en vaak ‘zacht’ voor de omgeving) of zonder faseringen (‘kort en hevig’) uit te voeren.


Voor de totstandkoming van een BLVC-plan zoeken wij afstemming met alle ketenpartners: wegbeheerder, opdrachtgever, hulpdiensten, vervoerders en verkeersmanagement. Deze afstemming leidt tot uitstekende resultaten bij de uitwerking van de bouwfasering en –planning. Hand in hand komen we tot een optimale aanpak voor de uitvoering van het project én voor het beperken van de verkeers- en omgevingshinder.


Voor eenvoudige projecten stellen wij direct een BLVC-uitvoeringsplan op. Maar voor projecten met een grote impact en meerdere fases is het BLVC-plan een groeidocument. Pas tijdens de realisatiefase werken onze adviseurs het BLVC-plan uit tot een uitvoeringsplan met daarin de details voor de uitvoering en tijdelijke bebordingstekeningen.


BLVC-plan- en besluitvormingsproces


Een BLVC-plan kan ook handvaten bieden, wanneer in een kleine omgeving meerdere projecten tegelijk in uitvoering gaan. In een BLVC-plan op hoofdlijnen nemen wij randvoorwaarden en eisen op waaraan alle deelprojecten binnen het plangebied moeten voldoen. Het hoofdlijnenplan is de basis waar wij vervolgens per deelproject een BLVC-uitvoeringsplan voor opstellen. Het BLVC-uitvoeringsplan kan als instrument worden gebruikt voor omgevingsmanagement.

 

De juiste balans

Ieder project is verschillend. Echter in elk BLVC-plan wordt rekening gehouden met de Arbo- en de Wegenverkeerswetgeving, de plaatselijke verordeningen, de regelgeving omtrent bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, en de CROW-regelgeving WIU 96a/96b. Op basis van deze wet- en regelgeving creëren wij in elk afzonderlijk BLVC-plan een zo goed mogelijke balans tussen uitvoeringsduur, uitvoeringswijze, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

 

Bereikbaarheid

Bij bereikbaarheid wordt ingegaan op de faseringen van de werkzaamheden in relatie tot de planning van het project. Een BLVC-plan wordt per fase opgesteld, compleet met omleidings- en bebordingstekeningen voor alle relevante modaliteiten.

Leefbaarheid

Geluidsoverlast, zwerfvuil, modder en stank zijn aspecten die met leefbaarheid te maken hebben. Een verzorgd bouwterrein levert minder ergernis op. Het is van belang dat de fiets- en voetpaden die langs het terrein lopen vlak en schoon zijn en dat afzettingen recht staan en gesloten zijn.

Veiligheid

Ruimte om veilig te kunnen werken heeft tot gevolg dat voetgangers, fietsers en auto’s niet meer dezelfde ruimte en /of plaats op de weg kunnen hebben. Maar de veiligheid van iedereen die met de werkzaamheden wordt geconfronteerd dient wel gewaarborgd te zijn. De tijdelijke situatie zal qua maatvoering, geleiding, bebording en afzetting moeten voldoen aan veiligheidseisen voor zowel wegwerkers als weggebruikers.

Communicatie

Communicatie is belangrijk om begrip van de omgeving te krijgen voor de uit te voeren werkzaamheden. Werkzaamheden veroorzaken altijd enige vorm van hinder en de Bereikbaarheid, Veiligheid en/of Leefbaarheid wordt vrijwel altijd ergens ingeperkt. Als hier tijdig en voldoende over wordt gecommuniceerd, accepteert de omgeving het (beter).


Het communicatiegedeelte in het BLVC-plan beschrijft welke partijen wanneer worden geïnformeerd, hoe dit plaatsvindt en door wie het gedaan wordt.

 

Voordelen van onze aanpak

Samengevat zijn de voordelen van onze aanpak:

 1. maatwerk afgestemd op de omvang van het project
 2. goed evenwicht tussen uitvoering en omgeving
 3. goede afstemming met alle betrokkenen
 4. beheersing van negatieve effecten
 5. voorkoming van vertraging en meerkosten
 6. acceptatie van hinder door de omgeving
 7. een verkeers- en werkveilige projectomgeving
 8. doorstroming van het verkeer
 9. gegarandeerde bereikbaarheid van bestemmingen
 10. afdekken van wettelijke aansprakelijkheid
 11. sturen op direct resultaat

 

Ervaringen


“Met de BLVC-plannen van Veringmeier Verkeersmanagement zijn projecten voor alle betrokkenen succesvol uitgevoerd, waarbij de hinder door goede fasering, maatregelen en communicatie acceptabel werd.”


Jos Koppen

voormalig afdelingshoofd Openbare Ruimte gemeente Papendrecht


Voor de gemeente Den Haag is in 2019 een BVC-parapluplan gemaakt voor het beheer en onderhoud van alle openbare verlichting. De resultaten hiervan lees je op BVC-parapluplan Den Haag 2019.

 

Advies op maat

Loop je in je project of in je opdracht tegen specifieke uitdagingen op BLVC-gebied aan, en wil je daar advies over krijgen? Of zoek je ondersteuning op BLVC-gebied?


Wij kunnen je o.a. van dienst zijn door:

• het opstellen van BLVC-plannen, zoals een BLVC-scan, BLVC-kader, BLVC-parapluplan, BLVC-uitvoeringsplan;

• het uitvoeren van expert reviews van BLVC-plannen, aanbestedingsdocumenten en van projecten die al in uitvoering zijn;

• het houden van BLVC-prestatiemetingen over de planvorming, uitvoering en het doorlopen proces;

• het uitvoeren van BLVC-inspectie tijdens de uitvoering;

• het opleiden en trainen van personeel op het gebied van BLVC-aspecten;

• het begeleiden en coachen van personeel op het gebied van BLVC-aspecten.


Wil jij jouw projecten ook eens door een BLVC-bril bekijken, maak dan vrijblijvend een afspraak. Wij komen graag naar je toe om op basis van jouw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.

 

Brochure
 

Download hier onze brochure.