BVC-parapluplan openbare verlichting Den Haag

 

Werkzaamheden in de openbare ruimte hebben doorgaans direct effect op het alledaagse functioneren van de stad. Straten worden opgebroken, verkeer moet worden omgeleid en bewoners, ondernemers en winkelend publiek ondervinden hinder. Het functioneren van de stad is dan ook afhankelijk van een goede regie over de werkzaamheden in de openbare ruimte.


Den Haag blijft altijd in ontwikkeling en de inwoners hebben doorgaans veel begrip voor werk in de openbare ruimte. Zeker als ze het resultaat zien. Ze willen alleen wel dat de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder plaatsvinden. Oók de gemeente wil dat.

 

Doel

In opdracht van Team Intro heeft Veringmeier Verkeersmanagement voor de gemeente Den Haag een BVC-parapluplan opgesteld. Het doel van het BVC-parapluplan is het afstemmen van standaard werkafspraken ten behoeve van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, waarbij de overlast voor (belangrijke) stakeholders zo veel mogelijk wordt beperkt, zoals voor bewoners, weggebruikers, het openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten.


Een dergelijk overkoepelend plan is nog niet eerder vastgesteld. Met het parapluplan wordt beoogd dat er niet voor ieder individueel project een BVC-procedure doorlopen hoeft te worden. Alleen projecten die buiten de in dit plan omschreven maatregelen toch nog een specifieke hinder opleveren op het netwerk Bereikbaarheidsregie dienen individueel te worden doorlopen.


De Arbowet schrijft voor dat voor alle werkzaamheden een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet worden vastgelegd waarin de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de wegwerkers in de werklocatie in kaart moet worden gebracht. Met het volgen van de processtappen en de daarbij horende verkeersmaatregelen in het BVC-parapluplan wordt aan deze verplichting voldaan.

 

 

 

 

Reikwijdte

Het BVC-parapluplan wordt ingezet voor het functioneel beheer en onderhoud aan voedingskasten, bekabeling, verlichtingsmasten, uithouders, armaturen en lampen. De locatie betreft preventief en correctief onderhoud aan openbare verlichting binnen de gemeente Den Haag aan bestaande en nieuw te plaatsen lichtmasten. Deze werkzaamheden vinden plaats op- en naast verharding voor motorvoertuigen, (brom)fietsverkeer en voetgangersverkeer.


De maatregelen in het BVC-parapluplan zijn van toepassing op alle planbare en niet-planbare werkzaamheden op, boven en naast de openbare weg waarvoor de gemeente Den Haag in zijn rol als bevoegd gezag verantwoordelijk is. De beschreven verkeersmaatregelen zijn uitsluitend toepasbaar bij werkzaamheden van tijdelijke aard die vallen binnen de invloedsfeer van de betrokken weg. De maatregelen zijn niet van toepassing op niet-planbare werkzaamheden in situaties die een bedreiging vormen voor de veiligheid van de weggebruikers en/of de omwonenden en waarvoor direct maatregelen moeten worden genomen. Hiervoor zijn in het kader van incident management specifieke afspraken met betrokken hulpdiensten gemaakt en veiligheidsmaatregelen afgesproken (Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten).

 

Planuitwerking

Voor de uitwerking van het parapluplan is dezelfde opzet aangehouden als bij een BLVC-uitvoeringsplan:

  1. Inleidend zijn de betrokken partijen binnen het project verwoord.
  2. Vervolgens zijn doel, aanleiding en werkzaamheden van het project nader omschreven. Het proces wat doorlopen moet worden om tot de juiste verkeersmaatregelen te komen is vastgelegd. Hiervoor is een specifiek RI&E-formulier ontwikkelt, wat bij elke aanvraag zal worden ingevuld en ingediend bij de wegbeheerder.
  3. Nadat kort is ingegaan op de omgevingsscan, wordt uitgebreid stil gestaan bij de risico’s van werken aan de openbare verlichting. Aandacht wordt besteed aan projectgebonden, werkgerelateerde en locatiegebonden risico’s.
  4. Elke werksituatie vraagt om specifieke verkeersmaatregelen. Lichtmasten staan naast voetpaden, fiets- en bromfietspaden en rijbanen. In het BVC-parapluplan zijn op basis van de functionele wegindeling de standaard verkeersmaatregelen omschreven, die bij het beheer van openbare verlichting wordt toegepast. De verkeersmaatregelen zijn afgestemd op de ‘stand der techniek’ en zijn te beschouwen als maatregelen die minimaal nodig zijn om het geaccepteerde veiligheidsniveau te bereiken.
  5. Op basis van de visuele wegindeling is tenslotte aangegeven welke combinaties van verkeersmaatregelen gelijktijdig zullen worden toegepast. Hiermee worden de omschreven risico’s zo goed mogelijk afgedekt.

 

Advies op maat

Loop je in je project of in je opdracht tegen specifieke uitdagingen op BLVC-gebied aan, en wil je daar advies over krijgen? Of zoek je ondersteuning op BLVC-gebied?


Wij kunnen je o.a. van dienst zijn door:

• het opstellen van BLVC-plannen, zoals een BLVC-scan, BLVC-kader, BLVC-parapluplan, BLVC-uitvoeringsplan;

• het uitvoeren van expert reviews van BLVC-plannen, aanbestedingsdocumenten en van projecten die al in uitvoering zijn;

• het houden van BLVC-prestatiemetingen over de planvorming, uitvoering en het doorlopen proces;

• het uitvoeren van BLVC-inspectie tijdens de uitvoering;

• het opleiden en trainen van personeel op het gebied van BLVC-aspecten;

• het begeleiden en coachen van personeel op het gebied van BLVC-aspecten.


Wil jij jouw projecten ook eens door een BLVC-bril bekijken, maak dan vrijblijvend een afspraak. Wij komen graag naar je toe om op basis van jouw specifieke wensen een vrijblijvende aanbieding te doen.