Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
Door Peter Veringmeier op woensdag 13 april 2022 12:26

CROW stelt 24 maart in een artikel op hun website de volgende vragen:

  1. Waar zouden we zijn zonder de richtlijnen van Werk in Uitvoering?
  2. Wat zou er wel niet gebeuren als de maatregelen van Werk in Uitvoering niet goed worden uitgevoerd?


Helaas worden de vragen wel door CROW gesteld, maar niet beantwoord. Ik ga in dit artikel een poging doen om deze vragen wel te beantwoorden.

 

Door Peter Veringmeier op vrijdag 18 oktober 2019 14:41

Nut en noodzaak

Elke weggebruiker komt verkeersborden tegen. Het lijkt gemakkelijk om met het verkeer te communiceren doormiddel van borden over de (tijdelijke) wegsituatie. Maar in de praktijk blijkt dit best een uitdaging te zijn en zijn (verkeers)borden niet altijd even duidelijk.


In een reeks van artikelen geef ik aan waar je rekening mee moet houden om effectief te communiceren met behulp van verkeersborden. In dit eerste artikel sta ik stil bij nut en noodzaak van verkeersborden.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 24 september 2019 12:28

Er bestaat in de dagelijkse praktijk een spanningsveld tussen veilig werken en het bereikbaar houden van bestemmingen. Dat aan beide topeisen kan worden voldaan zien we steeds vaker terug in BLVC-plannen die voordat de uitvoering start worden vastgesteld.


In die plannen staat de B van bereikbaarheid voorop. Van belang is echter dat de V van veiligheid altijd prioriteit krijgt. In deze weblog neem ik stelling dat dit niet onderhandelbaar is.

 

Door Peter Veringmeier op dinsdag 12 maart 2019 10:08

Geen verkeersbesluit onder een parkeerverbod? Dan geen parkeerboete. Deze opvallende uitspraak deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 november 2018. Naar aanleiding hiervan hebben wij bij diverse gemeenten navraag gedaan hoe hiermee handhavend wordt omgegaan. En wat blijkt: er is hierin geen eenduidig beleid.

Door Peter Veringmeier op donderdag 18 oktober 2018 17:27

Tijdens mijn werk als BLVC-inspecteur kom ik op diverse (wegen)bouwprojecten. Bij de afzetting van die projecten zie ik telkens weer een hardnekkig gebruik van afzetlint. Ook kom ik steeds vaker het gebruik van afzetgaas tegen. Overal wordt het toegepast, hoewel de richtlijnen WIU 96b het gebruik niet toestaat en veel wegbeheerders het gebruik specifiek verbieden.

Door Peter Veringmeier op zaterdag 17 februari 2018 17:35

Precies een jaar geleden vroeg ik in een weblog aandacht voor omgevingsveiligheid bij de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. In deze blog onderzoek ik of er in de praktijk verbetering is te constateren en beschrijf ik de initiatieven die genomen worden ter verbetering.

Door Peter Veringmeier op zaterdag 2 december 2017 11:55

In het artikel ‘Na vieren’ schreef ik dat werkterreinen geen speelterreinen mogen zijn. Hiervoor is een adequate niet doordringbare afzetting noodzakelijk. Dan moet zo’n hekwerk natuurlijk wel stevig blijven staan. Dat het in de Nederlandse weersomstandigheden nog wel eens mis kan gaan liet ik zien in het artikel ‘Hoe groot is het veiligheidsbewustzijn bij aannemers?'.


Om een veilige omgeving te waarborgen dient het materiaal daarom bestand te zijn tegen omwaaien, wegwaaien, buigen en kapotgaan. Maar daarnaast kunnen hekken ook op andere wijze tot hinder of overlast leiden.

Door Peter Veringmeier op donderdag 12 oktober 2017 16:01

Bij (wegen)bouwprojecten wordt de verantwoordelijkheid voor derden niet minder als de wegwerkers om vier uur naar huis gaan. Ze laten dan de opengebroken openbare ruimte achter voor de omgeving. Dat dit extra risico’s met zich meebrengt blijkt wel uit het waargebeurde verhaal van Bas.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 5 september 2017 13:51

Tijdens diverse BLVC-inspecties word ik steeds weer geconfronteerd met aannemers die onverantwoord omgaan met de veiligheid van passerende verkeersdeelnemers. Na eerdere artikelen over het veiligheidsbewustzijn bij aannemers en de borging van omgevingsveiligheid in aanbesteding en contracten van (wegen)bouwprojecten sta ik in dit artikel stil bij het gebrek aan toezicht door wegbeheerders.

Door Peter Veringmeier op donderdag 2 maart 2017 12:03

Woensdagmorgen 22 februari stormt het in Nederland. Veel scholieren trotseren weer en wind om op tijd op school te zijn. Deze kwetsbare verkeersdeelnemers fietsen dan in vaak grote groepen over onze drukke wegen, waarbij ze goed moeten oppassen dat ze niet worden omvergeblazen door de wind. In Gouda hangt er een bouwhek gevaarlijk over een fietspad heen. Wilt u weten wat de bouwaannemer hieraan doet? Lees dan deze blog.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 14 februari 2017 15:56

Zorg voor veiligheid is een kerntaak van de overheid. Indien risicovolle (wegen)bouwprojecten worden voorgedragen voor vergunningverlening, dient de gemeente zich ervan te verzekeren dat de veiligheid van de omgeving van een bouwwerk gewaarborgd is.

Door Peter Veringmeier op zondag 15 januari 2017 18:37

Het werken in de openbare ruimte brengt overlast mee voor de omgeving waarin een (wegen)bouwproject wordt uitgevoerd. Om deze hinder te beperken worden faserings-, afzettings- en omleidingsplannen opgesteld. Sommige wegbeheerders gaan een stapje verder en vragen om een BLVC-plan voordat er toestemming wordt gegeven om een project te mogen uitvoeren. Dit plan legt de maatregelen vast die moeten worden genomen op het gebeid van bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. In veel van deze plannen kom ik niets of nauwelijks iets tegen om de toegankelijkheid voor de gehandicapte medemens te garanderen. Vanaf 1 januari 2017 is dit echter een wettelijke verplichting.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 26 januari 2016 18:11

Het is gebruikelijk dat weginfrastructuurprojecten (Reconstructies of Vervangingsprojecten) zodanig worden gerealiseerd dat het verkeer zo veel mogelijk doorgang vindt. Deze traditionele manier van werken heeft als nadeel de daarbij behorende vrij lange uitvoeringsperioden.

 

In de gemeenten Amsterdam en Rotterdam zijn procedures uitgewerkt om sneller en efficiënter projecten in de openbare ruimte te realiseren.

Door Peter Veringmeier op donderdag 22 oktober 2015 21:50

De GWW is de gevaarlijkste sector om te werken. In oktober 2015 meldde de Inspectie SZW in de Sectorrapportage Grond-, Weg- en Waterbouw 2014 dat het aantal meldingsplichtige ongevallen sinds 2012 weer flink stijgt. In 2013 bleek niet één onderzochte opdrachtgever te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen voor planvorming met betrekking tot een veilige inrichting van de werkplek. Het probleem ligt echter niet alleen bij opdrachtgevers, ook bij de aannemers en de regelgeving valt veel te verbeteren.

Door Peter Veringmeier op woensdag 23 september 2015 16:40

De ANWB hield een verkeersexamen onder haar lezers en wat blijkt: 78% van de Nederlandse autorijders zou waarschijnlijk zakken als ze een theorie-examen zonder voorbereiding moeten maken.


Maar als de gewone weggebruiker de regels zo slecht kent, hoe zit het dan met de wegbeheerders die al die verkeersmaatregelen bedenken en toepassen?


Zou een verplicht examen voor verkeerskundigen, wegbeheerders en uitvoerders verbetering bieden?

Door Peter Veringmeier op dinsdag 7 juli 2015 15:18

Wielerfans die de Tour de France op 4 en 5 juli in Nederland volgden, konden niet om de genomen verkeersmaatregelen heen. Maar voor het nemen van verkeersmaatregelen die de doorgang belemmeren van weggebruikers dient de wegbeheerder een verkeersbesluit te nemen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 2 gemeenten op de route door 16 gemeenten in Nederland dit besluit hebben genomen voor de doorkomst van de Tourkaravaan.


Hoe kan het dat diverse gemeenten de verkeerswetgeving zo verschillend interpreteren? En waarom nemen deze wegbeheerders onnodig risico op stillegging van de Tour en voldoen ze niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

Door Peter Veringmeier op dinsdag 16 juni 2015 20:59

Ik heb groot respect voor weginspecteurs, die dag in dag uit klaar staan om te zorgen dat wij veilig over rijks wegen kunnen blijven rijden. Dat dit niet zonder gevaar is, bleek maar weer eens op 15 juni op de A1, toen voor de zoveelste keer in korte tijd een weginspecteur slachtoffer werd van een aanrijding.


Het verbaast me dan ook dat deze koene ridders na zoveel ongevallen nog steeds met hun gele pick-up de weg op gaan en hun eigen veiligheid met beperkte middelen in de waagschaal leggen.


Gelden er voor weginspecteurs andere veiligheidsnormen?

In deze weblog ga ik hier dieper op in.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 16 juni 2015 20:27

Rijkswaterstaat heeft vanaf 23 maart 2015 op veertig plekken langs trajecten waarvan bekend is dat er regelmatig rode kruizen worden genegeerd bebording geplaatst met een boodschap die gericht is op het tegengaan van dit onwenselijk gedrag van weggebruikers.


In deze weblog vraag ik me af hoe effectief deze borden zijn en of ze geen precedentwerking oproepen.

Door Peter Veringmeier op maandag 12 januari 2015 12:23

Ik heb de nieuwe publicatie Maatregelen op niet-autosnelwegen Werk in uitvoering 96b en het bijbehorende Handboek Wegafzettingen 96b voor je beoordeeld. Hierbij is gekeken naar de eigenschappen en inhoud van de uitgegeven publicaties. Wat ervaar ik als zinvol en wat als een gemis? Hoe werkt het nieuwe selectiesysteem en brengt het me wat ik ervan mag verwachten? Mijn bevindingen kan je lezen in deze weblog. Wat mijn bevindingen zijn kan je lezen in deze weblog.

Door Peter Veringmeier op woensdag 24 december 2014 11:47

Veringmeier Verkeersmanagement kan terugkijken op een jaar, waarin jij als klant ons weer het vertrouwen gaf om verder te werken aan onze missie: het toepassen van verkeersmaatregelen makkelijker te maken. Dit geeft ons weer de inspiratie om ook het komend jaar jou weer van dienst te zijn met onze adviezen, opleidingen en software.

Door Peter Veringmeier op maandag 28 april 2014 15:01

In het voorjaar worden traditioneel veel evenementen gehouden. Marathons, wielerrondes en kermissen zorgen ervoor dat de openbare ruimte tijdelijk niet zo openbaar meer is en slechts bestemd voor het tijdelijke doel. Hiervoor moeten net als bij wegwerkzaamheden vaak tijdelijke parkeerverboden worden ingesteld. Dat wegbeheerders hierbij vaak geen handhaafbare en afdwingbare bebording toepassen op reguliere parkeergelegenheden maakt het allemaal niet duidelijker. Gelukkig ziet de gemiddelde weggebruiker vaak wel het belang van het parkeerverbod in, anders had menig wegbeheerder een groot probleem.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 17 december 2013 14:14

In de loop der jaren worden de door CROW uitgebrachte richtlijnen regelmatig ter discussie gesteld. In een serie blogs ga ik dieper in op het (on)gelijk van de CROW-richtlijnen 96a/b. In het derde en tevens slotdeel ga ik in op tegenstrijdigheden met de wet en kom ik tot een eindafweging.

Door Peter Veringmeier op woensdag 27 november 2013 10:21

Tijdens de Infra Relatiedagen op 29 oktober 2013 in Gorinchem heeft CROW de Online Tools Werk in Uitvoering 96a en 96b gepresenteerd. Met de belofte dat de tools meer zijn dan de digitale tegenhangers van de gelijknamige handboeken wegafzettingen, was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Volgens CROW kan met de ingebouwde zoekwizard snel en eenvoudig de juiste wegafzetting bij wegwerkzaamheden worden geraadpleegd.

Door Peter Veringmeier op maandag 25 november 2013 13:40

De door CROW uitgebrachte richtlijnen staan regelmatig ter discussie. In een serie blogs ga ik dieper in op het (on)gelijk van de CROW-richtlijnen 96a/b. Vandaag deel 2 over de nadere invulling van de wet en onderlinge tegenstrijdigheden.

Door Peter Veringmeier op dinsdag 22 oktober 2013 10:19

In de loop der jaren worden de door CROW uitgebrachte richtlijnen regelmatig ter discussie gesteld. Begin van dit jaar schreef ik dat rechters deze richtlijnen regelmatig tot handhavingsnorm verheffen. Hoe verhoudt zich dit nu als er in de richtlijnen zelf afwijkingen zijn te vinden? In een serie van 3 blogs ga ik dieper in op het (on)gelijk van de CROW-richtlijnen 96a/b. Vandaag deel 1 over de status van deze richtlijnen.

Door Peter Veringmeier op donderdag 22 augustus 2013 16:53

Al reizend door Europa ontkom ik er niet aan om de verkeersborden in het buitenland te vergelijken met die in Nederland. Zo zijn er borden bij die je bij ons niet ziet, maar ook borden die bij ons een andere invulling geven aan een verkeersregel dan de buitenlandse borden. Neem nu als voorbeeld de borden die aangeven dat je moet ritsen. Kan dat niet slimmer?

Door Peter Veringmeier op woensdag 19 juni 2013 10:23

Om mee te draaien in onze kenniseconomie moet iedereen goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. ‘Een leven lang leren' geeft daarvoor de beste kansen. Dit is een algemeen educatief principe dat stelt dat een mens gedurende het gehele leven in staat en gemotiveerd is tot studeren en leren en dat de maatschappij daartoe de mogelijkheden moet bieden.

Door Peter Veringmeier op maandag 25 februari 2013 17:25

Eind vorig jaar publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de uitkomsten van het driemaandelijks onderzoek Burgerperspectieven. Uit dit onderzoek bleek dat driekwart van de ondervraagden niet de huidige crisis maar de veranderende omgangsvormen het grootste probleem vindt. Dit roept bij Rolf Simons, verkeerscoördinator in de gemeente Eindhoven, de vraag op "Hoe krijg je veilige verkeersmaatregelen op de weg, die ook nog hufterproof zijn?".

Door Peter Veringmeier op zondag 20 januari 2013 21:31

Op 2 juli 2012 deed de meervoudige kamer van de Rechtbank Utrecht een opmerkelijke uitspraak waarbij op basis van een stillegging in 2009 door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) de CROW-publicatie 96b tot handhavingsnorm wordt verheven. Dit betekent dat deze publicatie qua effectiviteit gelijk is aan wetgeving.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 11 november 2011 13:20

Bij aanbestedingen moet beoordeeld worden of prijzen waarmee ingeschreven wordt alle kosten bevatten die voor de gevraagde werkzaamheid nodig zijn. Toepassing van artikel 01.01.03 uit de Standaard RAW Bepalingen 2010 roept de vraag op of bestekken nog wel gegund kunnen worden bij veel van de huidige inschrijvingen voor verkeersmaatregelen.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 16 september 2011 15:14
Als je een evenement organiseert, waarbij de politieregio gevraagd wordt om te assisteren bij het regelen van het verkeer, dan wordt dit - indien tijdig aangevraagd - vaak professioneel gehonoreerd met de inzet van politieagenten. Indien hierbij collegiale versterking door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) wordt gegeven, dan moet je beseffen dat je als wegbeheerder niets meer te zeggen hebt en bepalen de motoragenten tijdelijk hoe er op dat moment gehandeld wordt.
Door Peter Veringmeier op donderdag 26 mei 2011 12:18
Wij mensen hebben dezelfde voorouders als de apen. Dit is soms nog goed te zien aan ons gedrag. Diverse wegbeheerders apen veelvuldig de ander na, wat bij de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen nogal eens leidt tot verwarrende en niet te handhaven bebording.
Door Peter Veringmeier op vrijdag 25 maart 2011 17:38

Sinds 1 maart 2009 is de Regeling verkeersregelaars 2009 van kracht, houdende regels met betrekking tot de opleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van verkeersregelaars. Tijd om eens terug te kijken of alles nu wel zo goed geregeld is.

Door Peter Veringmeier op vrijdag 17 september 2010 16:47

Als een weggebruiker een overtreding begaat dan loopt hij de kans om een bon te krijgen of zelfs zijn rijbewijs te verliezen. Maar hoe zit dat als de wegbeheerder een overtreding begaat. Hij weet dat hij zich aan de BABW en de UV BABW moet houden, maar overtreed toch vaak de regels. Wie geeft de wegbeheerder dan een bon?