Handreiking

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen

Soort uitgave: handreiking
Uitgever: Governance Code Veiligheid in de Bouw www.gc-veiligheid.nl
Verschijningsdatum: 19 oktober 2021
Aantal pagina's: 28
Download: klik hier...

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen en contracten. Dit raakt veel bedrijven, aannemers, onderaannemers en ook architecten- en ingenieursbureaus.


Deze Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen beschrijft hoe de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) wordt toegepast binnen het initiatief van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) genaamd Veiligheid in Aanbestedingen (verder aangeduid met ViA). Deze Handreiking is voor zowel opdrachtgevers (publiek en privaat) als opdrachtnemers. Opdrachtnemers kunnen zijn: hoofdaannemers, onderaannemers, alsmede leveranciers van architecten- en ingenieursdiensten. Een opdrachtnemer kan tevens opdrachtgever zijn, zoals een hoofdaannemer dat is voor een onderaannemer. In deze Handreiking wordt met de term opdrachtgever de organisatie bedoeld die opdrachten aan derden verstrekt en met de term opdrachtnemer wordt de organisatie bedoeld die opdrachten van derden aanneemt.


Meer info en downloads is te vinden op de website van de GCVB.


Lees ook onze weblog: Borging van omgevingsveiligheid in aanbesteding en contracten.


Op 2 februari 2018 heeft PIANOo een Handreiking Omgevingsveiligheid opgesteld om aanbestedende diensten te helpen bij het borgen van veiligheid in aanbestedingsdocumenten.

 

Handreiking