1 augustus 2009

Per 1 augustus 2009 is een verkeersregel veranderd. Het volledige wijzigingsbesluit is hier te downloaden. Hieronder vindt u de belangrijkste wijziging.

Milieuzones

Vanaf 1 augustus 2009 is er een nieuw verkeersbord C22 in gebruik genomen waarmee een milieuzone wordt aangeduid.

          C22a                   C22b

De borden kunnen ook zonaal worden toegepast.

      C22a(Zone)          C22b(Zone)


Een milieuzone maakt het mogelijk om de meest vervuilende voertuigen te weren uit delen van de stad met als doel het verbeteren van de leefbaarheid, en met name de luchtkwaliteit, in de stad. Deze maatregel zorgt voor een verlaging van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in woongebieden en draagt daarmee bij aan een vermindering van gezondheidsrisico’s. Ook draagt deze maatregel bij aan het wegnemen van (dreigende) overschrijdingen van grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. De reikwijdte van de Wegenverkeerswet 1994 maakt het ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van deze wet mogelijk in dit besluit regels op te nemen ten behoeve van het instellen van de milieuzone.


In 2007 en 2008 zijn in verschillende steden milieuzones voor vrachtauto’s ingesteld en de verwachting is dat de komende jaren meer steden zullen volgen met een milieuzone voor vrachtauto’s. Deze maatregel maakt veelal deel uit van een totaalpakket aan lokale maatregelen waarmee gemeenten de luchtkwaliteit binnen de gemeentegrenzen willen verbeteren.


De gemeenten die nu al een milieuzone voor vrachtauto’s hebben ingesteld, hebben dat in hun hoedanigheid van wegbeheerder gedaan door bij de betrokken weg(gedeelt)en bord C7 (Gesloten voor vrachtauto’s) uit bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen. Daarbij is tevens aan het bord zonale werking gegeven krachtens artikel 9, eerste lid, BABW. In artikel 1, eerste lid, onderdeel ao, RVV 1990 is aangegeven wat onder «vrachtauto» moet worden verstaan.


Voor het plaatsen van bord C7 is krachtens artikel 12, onderdeel a, BABW een verkeersbesluit vereist.


Het gebruik van het verkeersbord C7 voor het instellen van milieuzones brengt een aantal beperkingen met zich:

  • Bij toepassing van bord C7 is de milieuzone in beginsel gesloten voor alle vrachtauto’s en daarmee ook voor de vrachtauto’s die voldoen aan de milieueisen die zijn vastgelegd in het Convenant stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering. Deze beperking wordt ondervangen met een systeem van ontheffingen. Krachtens artikel 87 van het RVV 1990 kan de wegbeheerder ontheffing verlenen van het verbod. Bij bestaande milieuzones voor vrachtauto’s die uitgaan van bord C7 worden door gemeenten in de hoedanigheid van wegbeheerder (langdurige) ontheffingen verleend aan de eigenaren van alle vrachtauto’s die voldoen aan hiervoor genoemde milieueisen. Het systeem van ontheffingen brengt administratieve lasten met zich voor zowel bedrijfsleven als overheden. Omdat het gekozen systeem uitgaat van een centraal loket voor de verlening van ontheffingen, zijn de administratieve lasten overigens relatief laag.


Daarom is in bijlage 1 bij het RVV 1990 een specifiek bord ten behoeve van de milieuzone opgenomen (bord C22a). Met het bord kan een zone worden ingesteld die gesloten is voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de milieueisen in de milieuzone die zijn vastgelegd in het eerdergenoemde convenant. Op een en ander wordt in de artikelsgewijze toelichting nader ingegaan.