1 januari 2011

 

Per 1 januari 2011 is een aantal verkeersregels veranderd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Nieuw verkeersbord L3 bushalte / tramhalte

Bord L3 en de bijbehorende omschrijving worden in bijlage 1 RVV 1990 vervangen door:

 

L3 omschrijving: Bushalte / tramhalte
L3 vanaf 1 januari 2011 weergegeven in bijlage 1 RVV 1990 L3 zoals t/m 31 december 2010 weergegeven in bijlage 1 RVV 1990

 

Dit wijzigingsbesluit vervangt in bijlage 1 van het RVV 1990 voor bus- en tramhaltes voorgeschreven verkeersbord door de twee verkeerstekens die zijn voorgeschreven in het Weens Verdrag inzake verkeerstekens (Trb. 1975, 114).


Deze wijziging leidt ertoe dat bus- en tramhaltes in de zin van het RVV 1990 worden aangegeven door middel van een bord waarop in ieder geval een zwarte autobus of tram wordt weergegeven in een wit vlak, dat zich in een blauw vlak bevindt. Indien dit teken duidelijk zichtbaar onderdeel uitmaakt van een bushaltebord en het bord voldoet aan de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens verbindt het RVV 1990 een aantal verkeersregels aan het bushaltebord:

  • niet stilstaan bij de geblokte markering of indien die ontbreekt, op een afstand van minder dan 12 meter;
  • binnen de bebouwde kom aan bestuurders van een autobus de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt.

In de artikelsgewijze toelichting van het besluit, staat nog bij Artikel IV, onderdeel E vermeld:


Door middel van deze aanpassing zijn de tekens voor bushaltes en tramhaltes, zoals voorgeschreven in het Weens Verdrag inzake verkeerstekens (Trb. 1975, 114), zonder toevoeging overgenomen in het RVV 1990. Dat betekent dat de verkeersborden waarmee bushaltes en tramhaltes in de zin van het RVV 1990 worden aangeven, in ieder geval duidelijk zichtbaar dit symbool voor bushalte of tramhalte bevatten. Hoe deze borden er verder uitzien – bijvoorbeeld hoe de halteplaatsen van bus- of tramlijnen worden aangeduid - schrijft het RVV 1990 niet langer voor.


Aanleiding

Openbaar vervoersbedrijf Veolia Transport Nederland gebruikt in de provincie Limburg andere haltezuilen, de zogenaamde iBUS. Deze zuilen werden echter door het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat niet erkend als bushalte in de zin van de Wegenverkeerswet vanwege het ontbreken van de wettelijk voorgeschreven vorm en aanduiding van bushaltes (L3). Dit is vooral van belang bij bushaltes binnen de bebouwde kom. Een autobus die binnen de bebouwde kom weg wil rijden bij een bushalte heeft nu géén voorrang, en automobilisten die hun auto parkeren bij een haltezuil zullen door de politie niet worden geverbaliseerd.

In maart 2009 leidde de rechtsonzekerheid omtrent de haltepalen tot een gerechtelijke procedure. Een automobilist uit Swalmen kreeg een bekeuring wegens het parkeren in de buurt van een bushalte, voorzien met een iBUS. De automobilist stapte vervolgens naar de kantonrechter in Roermond en kreeg gelijk. De rechter oordeelde dat de haltepalen geen rechtsgeldige verkeerstekens zijn in de zin van het verkeersreglement. De rechter bevestigde daarmee dat de verkeersregels voor bushaltes niet voor de haltepalen van Veolia Transport gelden. Veolia Transport besloot vervolgens de officiële halteborden L3 bovenop de iBUS te plaatsen. De schade zou mogelijk worden verhaald op de fabrikant van de haltepalen OFN.

Uit onderzoek, uitgevoerd door CDA-kamerlid Jan Mastwijk, blijkt dat de haltepalen wel aan de Europese normen voldoen. De Nederlandse overheid zou te hoge eisen stellen die de Europese regelgeving niet zou verlangen. Naar aanleiding van het onderzoek maakte het ministerie van Verkeer en Waterstaat op 19 februari 2010 bekend dat het Reglement verkeersregels en verkeerstekens zal worden aangepast, en de haltepalen van Veolia Transport alsnog rechtsgeldig zullen zijn. Naar verwachting zou de aanpassing negen maanden in beslag nemen.

Op basis hiervan heeft ministerie van Verkeer en Waterstaat op 15 maart 2010 een conceptbesluit aan de Kamer voorgelegd ter herziening van het RVV 1990. Op 3 december 2010 is het besluit door de Minister van Infrastructuur en Milieu in de Staatscourant gepubliceert. Op 16 december is er een tweede besluit genomen, dat het besluit tot wijziging van bord L3 vanaf 1 januari 2011 van kracht is.

 

Borden Bushalte Veolia aangepast
iBUS (nieuw) vanaf 1 januari 2011 iBUS (oud) t/m 31 december 2010

 

Minimumleeftijd buschauffeurs omlaag

Bij wijze van proef geldt onder strikte voorwaarden per 1 januari 2011 een lagere minimumleeftijd voor buschauffeurs gezien de sterke vergrijzing onder buschauffeurs. Met de verlaging van de leeftijd van 21 naar 18 jaar wil IenM jonge mensen stimuleren om voor het beroep van buschauffeur te kiezen. Vanaf 1 januari 2011 kan een jongere van 17 jaar de opleiding tot buschauffeur volgen. De minimumleeftijd voor chauffeurs op touringcars die door heel Nederland rijden gaat van 21 naar 20 jaar. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats.

Verzekeringsplaat vervangt kentekenplaat bijzondere bromfietsen

Bepaalde bijzondere bromfietsen, zoals Segways, moeten per 1 januari 2011 verplicht voorzien zijn van een verzekeringsplaat in plaats van een kentekenplaat. Voor deze groep verkeersdeelnemers gelden dan dezelfde verkeersregels als voor snorfietsers, zoals een uitzondering op de helmplicht, een maximumsnelheid van 25 km/uur en het gebruik maken van het (brom)fietspad. Kentekenplaathouders hebben nog een jaar de tijd om de plaat te vervangen.

Meer informatie

Het volledige overzicht van de wijzigingen is hier te downloaden.