1 september 2012

 

Vanaf 29 augustus 2012 mogen verkeersborden worden voorzien van een witte bies ten behoeve van kleurenblinden. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft per 1 september 2012 de maximumsnelheid op autosnelwegen verhoogt naar 130 km per uur. Hieronder leest u wat dit betekent en hoe verschillende partijen op de snelheidsbeperking reageren.

aanpassing van verkeersborden ten behoeve van kleurenblinden

Vanaf 29 augustus 2012 kunnen wegbeheerders verkeersborden voorzien van een dunne witte rand zodat ook kleurenblinden de borden beter kunnen begrijpen en de borden voor iedereen beter opvallen.


De ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met aanpassing van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).


Nederland telt ongeveer 700.000 kleurenblinden. Voor sommige kleurenblinden zijn bepaalde verkeersborden niet duidelijk omdat de kleuren niet te onderscheiden zijn. De verkeersborden waarop rode elementen in een blauw vlak worden weergegeven lijken voor hen te bestaan uit één vlak van dezelfde kleur. Een contrasterende witte bies tussen de verschillende kleuren verhelpt dit probleem en maakt het bord beter herkenbaar voor kleurenblinden.


Ook alle rode verkeersborden kunnen aan de omtrek worden voorzien van een reflecterende witte bies. Met deze bies vallen deze borden voor kleurenblinden beter op tegen een groene of donkere achtergrond en voor iedereen in het donker. Blauwe borden zijn al voorzien van een witte omtrekbies.


Het is aan de individuele wegbeheerders om te bepalen of en wanneer, bijvoorbeeld bij nieuwe aanleg of regulier onderhoud, deze borden worden geplaatst.


Aansluitende normering laat nog even op zich wachten. De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 7022 geeft richtlijnen voor functioneel kleurgebruik. Deze richtlijnen zijn gebruikt bij het aanpassen van de verkeersborden. De normcommissie Verkeerstekens, bestaande uit belanghebbende (markt)partijen, is bezig met het herzien van de norm NEN 3381. Deze norm geeft de afmetingen, materialen, kleuren en eigenschappen van verkeersborden. In 2013 wordt de norm herzien en uitgebreid met onder andere informatie over de witte scheidingsbies. De commissie verwerkt ook gegevens uit een aantal Europese normen voor verkeerstekens.


130 km per uur de nieuwe norm op autosnelwegen

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft per 1 september 2012 de maximumsnelheid op de autosnelwegen verhoogt naar 130 kilometer per uur. Alleen waar 130 niet mogelijk is vanwege het milieu en de verkeersveiligheid geldt een lagere maximumsnelheid. 'Met de verhoging kunnen we onze bestaande infrastructuur beter benutten en voldoen we aan een maatschappelijke vraag. Je bent sneller op de plek van bestemming en het sluit ook beter aan bij de beleving van de weggebruiker.' De maximumsnelheid was sinds 1988 120 kilometer per uur. Daarvoor was het overal 100. Omdat er toen al veel te hard werd gereden, verhoogde het kabinet Lubbers-II de limiet.


Waar

 • De nieuwe maximumsnelheid geldt op 48% van de Nederlandse autosnelwegen, waarvan de gehele dag op 32% van de autosnelwegen en in de avond en nacht op 16% van de autosnelwegen. Tot begin 2015 komt hier 6% bij, na uitvoering van de maatregelen voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. De verhoging van de maximumsnelheid past op 20 km autosnelweg (ca. 1%) niet binnen het GeluidProductiePlafond. Op die trajecten wordt de maximumsnelheid dan ook niet verhoogd.
 • '130 is de nieuwe norm. De kernboodschap is daarbij: “Sneller waar het kan, langzamer waar het moet”, aldus de minister. Als ergens een lagere snelheid geldt, is dat altijd met een reden: bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de geluidsnormen of de verkeersveiligheid. Verder wordt aandacht gevraagd voor dynamische maximumsnelheden, waarbij op een aantal wegen 's avonds en 's nachts 130 km/h kan worden gereden en overdag niet.


Investeringen

 • Om de verhoging van de maximum snelheid mogelijk te maken trekt de minister € 132 miljoen uit en wordt circa € 50 miljoen eerder geïnvesteerd. Het gaat daarbij onder andere om investeringen in extra schermen voor de luchtkwaliteit en nieuwe verkeersborden bij wegen waar niet de gehele dag 130 kilometer per uur kan worden gereden. Investeringen voor geluid (bijvoorbeeld geluidschermen en Zoab) worden eerder gedaan zodat ook op de langere termijn binnen de afgesproken geluidsplafonds wordt gebleven.
 • Ongeveer honderd medewerkers van Rijkswaterstaat hebben in de nacht van 31 augustus 2012 2263 verkeersborden voor de wijziging vervangen. Ook zijn de 65 grensborden vervangen. Daarop prijkt nu een 130.
 • In een brief aan de Tweede Kamer staat de minister uitgebreid stil bij de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Ze houdt onverkort vast aan de nationale doelstellingen om de aantallen verkeersslachtoffers terug te dringen. Uit de analyse die in het kader van het experiment is gedaan, blijkt dat een hogere snelheid zonder extra maatregelen kan leiden tot meer dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden. Om de gewenste dalende trend van verkeersslachtoffers vast te houden trekt de minister € 85 miljoen extra uit voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de snelwegen.


Opbrengsten

 • Door 130 kilometer per uur te rijden, wordt gezien over alle snelwegen een reistijdwinst van 1 procent geboekt. Dat levert Nederland volgens Rijkswaterstaat 75 miljoen euro op.
 • Het verhogen van de snelheid is lucratief voor de overheid, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving eerder. Doordat mensen harder rijden, verbruiken ze meer brandstof en komt er dus meer accijns in de schatkist terecht. Jaarlijks kan het 130 rijden de overheid 50 tot 100 miljoen euro opleveren.


Uitwerking

 • Volgens minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) hebben tests uitgewezen dat 130 rijden kan zonder dat de veiligheid in het geding komt. Ook worden de geluidslimieten niet overtreden, net als de regels voor luchtvervuiling. Daar waar wel problemen zouden ontstaan, moet minder hard worden gereden.
 • Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is aangepast zodat niet langer 120 kilometer per uur maar 130 kilometer per uur het uitgangspunt voor de autosnelwegen in Nederland is.
 • Voor de wegen waar 130 kilometer per uur niet, of niet de hele dag mogelijk is, heeft de minister nieuwe verkeersbesluiten genomen.


Europese harmonisatie

 • In zestien Europese landen wordt al 130 kilometer per uur (of harder) gereden. In Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Oekraïne, Oostenrijk, Roemenië, Slowakije en Slovenië is 130 de limiet. In Polen mag 140 worden gereden, in Italië 150 en in Duitsland is geen maximumsnelheid.


Meer informatie

Het vaststellingsbesluit van 11 augustus 2012 dat de verhoging van de maximum snelheid op 1 september 2012 in werking treed is hier te downloaden.


Het besluit van 2 juli 2012 tot verhoging van de maximumsnelheid is hier te downloaden.


De brief van de minister van 26 juni 2012 met het eindbeeld maximum snelheid is hier te downloaden.


De Kamerbrief van 28 november 2011 landelijke uitrol snelheidsverhoging is hier te downloaden.


Het Onderzoek invoering verhoging maximumsnelheid naar 130 km/h is hier te downloaden.

Dit is een samenvattende analyse experiment en uitwerking voorstel landelijke snelheidsverhoging.


De actuele kaart met toelichting is hier te bekijken.


Op 9 maart 2011 heeft dagblad Trouw het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gevraagd naar documenten met betrekking op de nulmeting die wordt gehouden voorafgaand aan het experiment met een dynamische snelheidsverhoging naar 130 km. Het verzoek is op 6 april 2011 gehonoreerd.


De beslissing op het WOB-verzoek nul-meting verhoging maximum snelheid is hier te downloaden.


Verkeersveiligheidsdebat VVN met VVD

 

Verkeersveiligheidsdebat 130 km per uur
Verkeersveiligheidsdebat 130 km per uur
Mr. Frank Visser, bekend als de Rijdende Rechter, maar ook ambassadeur van Veilig Verkeer Nederland gaat in debat met verkeerswoordvoerder van de VVD Charlie Aptroot over de bredere invoering van 130-kilometerwegen.
<br/><br/>
Klik op de foto en start daarna de video van het debat.
Mr. Frank Visser, bekend als de Rijdende Rechter, maar ook ambassadeur van Veilig Verkeer Nederland gaat in debat met verkeerswoordvoerder van de VVD Charlie Aptroot over de bredere invoering van 130-kilometerwegen.

Klik op de foto en start daarna de video van het debat.
Bron: PenWtv
Datum: 2 december 2011
Lengte: 00:13:49
Grootte:  48,2 MB
 
Mr. Frank Visser, bekend als de Rijdende Rechter, maar ook ambassadeur van Veilig Verkeer Nederland gaat in debat met verkeerswoordvoerder van de VVD Charlie Aptroot over de bredere invoering van 130-kilometerwegen.

Klik op de foto en start daarna de video van het debat.
 
Download
ANWB meldpunt onduidelijke snelheden

De ANWB heeft gedurende de drie eerste weken van september een meldpunt geopend waar automobilisten hun ervaringen met de nieuwe snelheden die vanaf nu gelden kwijt kunnen. De ANWB verwacht dat voor veel automobilisten het niet altijd duidelijk is hoe hard ze mogen rijden. De vraag is of de nieuwe aanduidingen duidelijk zijn. De ANWB biedt via 130@anwb.nl de mogelijkheid om opmerkingen daarover door te geven.


2400 reacties bij het Meldpunt 130

In totaal ontving het ANWB-meldpunt 130 zo’n 2400 reacties. De ANWB heeft deze in het rapport 'Meldpunt 130: Zorg voor duidelijkheid' aangeboden aan Rijkswaterstaat. Op basis van de reacties stelt de ANWB voor om de onderborden bij gesloten spitsstrook en de onderborden met tekst over de nachttijden weg te halen en terughoudend te zijn met het variëren van snelheidslimieten. Ook is het belangrijk de weggebruiker te blijven informeren, vindt de ANWB. Weggebruikers willen graag op elk moment weten hoe hard ze mogen rijden.


Matrixborden of dynamische borden

In navolging van het voorstel van Veringmeier Verkeersmanagement kunnen ook volgens de bond variabele snelheden bij open spitsstroken via matrixborden of dynamische borden duidelijk worden gemaakt aan de automobilist. Op deze manier is ook voor buitenlandse bestuurders de snelheidslimiet te begrijpen.


FNV Bouw vindt limiet 130 km gevaarlijk voor wegwerkers

ANP/Volkskrant − 01/12/11


De verhoging van de snelheidslimiet naar 130 kilometer per uur op een groot deel van de Nederlandse snelwegen is funest voor de veiligheid van wegwerkers. Dat zei FNV Bouw vandaag.


Volgens de vakbond zijn de risico's voor wegwerkers al buitenproportioneel. De veiligheid van de groep komt door de nieuwe verkeersregels verder onder druk te staan. 'Wegwerkers krijgen, mede door de hoge werkdruk, al steeds vaker te maken met onveilige werksituaties', stelt de bond. 'Het risico wordt door de nieuwe limiet alleen maar groter, mede omdat weggebruikers hun gedrag aanpassen aan de nieuwe snelheid.'


Volgens FNV Bouw lonkt het gevaar voor de beroepsgroep niet alleen op snelwegen waar 130 kilometer per uur mag worden gereden. 'Door de verhuftering in het verkeer neemt het risico voor de wegwerkers eigenlijk op alle wegen toe', stelt de bond. 'We zien onder wegwerkers ook een toename van het aantal slachtoffers. Daar moet gewoonweg eens aandacht voor komen.'


ANWB blij met snelheidsverhoging

NOS - 28-11-2011


De ANWB is blij dat de maximumsnelheid volgend jaar op veel plekken omhooggaat naar 130 kilometer per uur. "Deze maatregel komt tegemoet aan een breed gedragen wens van de automobilist", zegt een woordvoerder.


De ANWB maakt wel een kanttekening bij de verkeersveiligheid. "Er moet goed worden gekeken of die niet in het geding komt nu er harder mag worden gereden." De organisatie vindt daarom dat de minister eerst aanvullende maatregelen moet nemen en pas daarna de snelheid moet verhogen.


De ANWB ziet ook de 80km-zones graag gaan. "Deze waren altijd tijdelijk bedoeld, dus we zijn blij dat daar nu harder mag worden gereden."


Milieudefensie blijft tegen de nieuwe limiet

NOS - 28-11-2011


Milieudefensie blijft faliekant tegen de nieuwe limiet. "Voor de luchtkwaliteit is dit natuurlijk funest. Nederland haalt op dit moment de normen niet eens voor fijnstof in de lucht en met zo'n maatregel is de kans klein dat het nu wel gaat lukken."


Volgens Milieudefensie is de ideale snelheid voor een auto 80 kilometer per uur. "Elke kilometer harder dan dat, dan groeit de uitstoot. Het is daarom nog ernstiger dat de 80-kilometerzones bij de grote steden verdwijnen dan het ophogen van de snelheid naar 130 km per uur."


"Schultz kijkt alleen naar meer asfalt en harder rijden en heeft geen oog voor de gevolgen voor de luchtkwaliteit en het klimaat."


VVN wil een grotere pakkans

Nu.nl - 28-11-2011


Veilig Verkeer Nederland (VVN) zegt in een reactie dat de mens niet is gemaakt voor snelheid en daar slecht mee omgaat. Onderzoeken geven aan dat door een snelheidslimietverhoging de remafstand en de botskracht meer dan evenredig toenemen en de massa van een voertuig voor ernstiger letsel zorgt.


Een hogere snelheidslimiet kan wel, maar alleen als er ''fors geïnvesteerd wordt in aanvullende maatregelen die de negatieve gevolgen wegnemen of compenseren". Een van de maatregelen die VVN wil is een grotere pakkans voor (snelheids-)overtredingen.


Tweede Kamer is verdeeld

Nu.nl - 28-11-2011


Kritiek

D66 vindt dat de proef van de minister nog niet ten einde is. "Het is prima om waar het kan de maximumsnelheid te verhogen naar 130, maar in haar brief heeft de minister het mondjesmaat over de gevolgen voor luchtkwaliteit en veiligheid", zo stelt Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66.


Ook GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent reageert kritisch. "Schultz zet het verstand op nul. Ze sluit de ogen voor de gevolgen van snelheidsverhogingen, voor de gezondheid van omwonenden van snelwegen en de verkeersveiligheid. En voor welk doel? Een paar minuten reistijdwinst. Wie 10 kilometer per uur harder rijdt, verbruikt 10 procent extra brandstof.''


Voorwaarden
De SP is niet per se tegen snelheidsverhoging, maar stelt wel duidelijke voorwaarden, zegt Tweede Kamerlid Farshad Bashir. "Het moet niet leiden tot meer dodelijke ongevallen of tot meer overlast en uitstoot. Uit praktisch alle onderzoeken blijkt dat dit bij deze grootschalige snelheidsverhoging wel zo is. Dus dan moet je het algemeen belang boven de kans op een paar seconden tijdwinst laten gaan.''


''Veilig gaat voor vlot", zegt CDA-Kamerlid Sander de Rouwe. "Het CDA steunt de beperkte snelheidsverhoging naar 130 km per uur, mits leefbaarheid van direct omwonenden en de veiligheid van ons allen hiervoor niet de prijs is. Het CDA is zeer kritisch op het punt van verkeersveiligheid en mist maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen. We willen een minister van mobiliteit én verkeersveiligheid.''


Verheugd
Charlie Aptroot, VVD-Kamerlid reageert juist verheugd. "Iedereen die op de weg zit, weet dat dit kan. Ik vertrouw erop dat milieu-, verkeersveiligheids- en geluidgevolgen goed in kaart zijn gebracht en geen beletsel zullen vormen.''


Ook de PVV is positief. “Goed dat hetgeen de PVV al jaren voorstelt nu eindelijk in vervulling gaat. Het is een mooie dag voor de automobilist", aldus PVV-er Léon de Jong. “We zullen de minister dan ook aansporen de maatregelen eerder dan nu is aangegeven te realiseren en zich te blijven inzetten om op nog meer wegen dan voorgesteld 130 km in te voeren,” aldus de Jong.


CDA-motie remt invoering

AD - 23-12-2011


Uiteindelijk gaat de maximumsnelheid in 2012 op 40% van de wegen omhoog. Maar het lijkt er nog op dat minister Melanie Schultz van Haegen eerst de borden 130 op zes plekken weg moet halen. Het CDA eist dat de wegen veilig moeten zijn voor de snelheid stijgt.


Vanaf juli 2011 mogen automobilisten op proef op acht trajecten het gaspedaal tot 130 kilometer per uur indrukken. De Tweede Kamer steunde gisteren echter een CDA-motie om de maximumsnelheid pas te verhogen als alle geplande verkeersveiligheidsmaatregelen zijn genomen. Op de A7, A16, A17, A32 en de A58 zou daarom de snelheid weer omlaag moeten. Schultz van Haegen bekijkt de mogelijkheden daartoe.


De Kamer besloot ook dat de snelheid nergens omhoog mag waar extra maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit te handhaven. Zeventig kilometer weg verdwijnt hierdoor uit de plannen, zoals de vijfbaans A2 Utrecht-Amsterdam.