Leergang UHL 'Verkeersmaatregelen WIU 96b voor hoveniers'

 

Werk uitvoeren langs de weg is voor cultuurtechnische medewerkers, groenvoorzieners, hoveniers en boom­verzorgers niet zonder gevaren. De werkplek, op veelal drukke we­gen, is risicovol voor de beheerders en weggebruikers. Ook het plaatsen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen brengt risico's met zich mee.


In het kader van de Arbowetgeving is de werkgever verantwoor­delijk voor het veilig en verantwoord werken langs en op wegen. Naast controle en toezicht op het werk is een gedegen, liefst schriftelij­ke, instructie minimaal noodzakelijk.


Het werken langs de weg vraagt om gedegen kennis en vaardigheden over veiligheidsvoorschriften, afzettingen en bebording. Voor medewerkers die langs of op de weg werken en/of werkzaamheden coördineren worden in de Leergang 'Verkeersmaatregelen WIU 96b voor hoveniers' 4 afzonderlijke cursussen gegeven, met een studieduur van in totaal 2 dagen. Tijdens deze cursussen leer je het zelfstandig kiezen van de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen en deze op een veilige manier uitvoeren.

 

Inhoud leergang

Als je de Leergang 'Verkeersmaatregelen WIU 96b voor hoveniers' geheel doorloopt, ontvang je een Leergang-certificaat, waarmee je jezelf een specialist maakt tussen uw vakgenoten.


Het staat je vrij om de cursussen als cyclus te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat je in jouw eigen tempo en beschikbare tijd je kennis kunt vergroten.

 

  1. De cyclus begint met de 0,5-daagse cursus UH1 'Veilig werken aan de weg WIU 96b door hoveniers'. In deze cursus wordt ingegaan op de veiligheid van jezelf en de weggebruikers bij de uitvoering van wegwerkzaamheden. We kijken naar algemene statische en dynamische werkzaamheden voor hoveniers in de berm, vanaf de weg en op de weg. We vertellen je welke gevaren er zijn en welke risico's je loopt bij het uitvoeren van werkzaamheden. Je leert aan de hand van de CROW-richtlijn 'Maatregelen op niet autosnelwegen WIU 96b' hoe een stationaire en rijdende afzetting moet worden opgebouwd, welke bebording en bebakening je hiervoor mag gebruiken en welke afstanden je hiervoor moet aanhouden.

  2. Vervolgens volg je de 0,5-daagse cursus UH2 'Veilig toepassen wegafzettingen WIU 96b door hoveniers'. In deze cursus wordt het veilig uitvoeren van wegafzettingen op niet-autosnelwegen geoefend. Op een vooraf overeengekomen buitenlocatie gaat iedere deelnemer aan de slag met zijn eigen bebording en bebakingsmateriaal. Je leert hoe je met borden, hekken en actieramen een veilige stationaire en rijdende afzetting plaatst en verwijdert. Je oefent in groepjes de uitvoering van langdurige en kortdurende werksituaties op verschillende wegsituaties. De oefeningen worden afgewisseld met kennisoverdracht over een veilige uitvoering. Tot slot staan we stil bij het uitvoeren van een Last Minute Risico Inventarisatie (LMRA).

  3. In de cursus UH3 'Kortdurende wegafzettingen WIU 96b door hoveniers' leer je welke afzettingen moeten worden geplaatst bij kortdurende werkzaamheden in de berm, op en vanaf de weg. Wij hebben hiervoor een speciaal instructieboekje samengesteld voor veilig uitvoeren van werkzaamheden die niet langer duren dan 1 dag. In het Instructieboekje worden de afzettingen ondersteund met foto's van wegwerkzaamheden. Tijdens de cursus leer je hoe je het Instructieboekje kan gebruiken om de juiste afzetting te kiezen. Het zoeksysteem en een Quick Scan van 6 stappen wordt uitgelegd en het gebruik wordt geoefend. Zo bepaal je zelf met welke afzetting je jouw werksituatie veilig kan afzetten.
    Ten behoeve van de cursus hebben wij een Instructieboekje Korte klusjes samengesteld. Dit instructieboekje wordt tijdens de cursus behandeld, maar kan ook los worden aangeschaft.

  4. De Leergang wordt afgesloten met een 0,5-daagse cursus UH4 'Veilig werken WIU 96b in jouw praktijk als hovenier'. Tijdens deze cursus gaan we met je naar buiten. Op diverse vooraf door de deelnemers vastgestelde locaties wordt gekeken hoe er op die locatie veilig wegwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of je met behulp van het Instructieboekje in staat bent om op deze specifieke locaties een veilige afzetting te realiseren. Dit dagdeel wordt door deelnemers altijd zeer goed gewaardeerd! Hierin komen theorie en praktijk op een praktische manier samen, waarna je gemotiveerd met de opgedane kennis blijft werken.


Deze leergang is een uitstekende basis voor het volgen van de Leergang Vakbekwaam verkeersregelaar of de theoriecursus Verkeersregelaar samen met de praktijkcursus Verkeersregelaar, zodat u allround in de uitvoering kan worden ingezet.

 

Kosten leergang

De kosten van elke cursus afzonderlijk komen per cursist op € 200,= per cursus. De totale leergang duurt 4 dagdelen. Als je de 4 cursussen verspreid over meerdere jaren volgt dan komen de totale kosten op € 800,=.


Als je binnen één cursusseizoen deelneemt aan alle 4 cursussen dan ontvang je € 100,00 korting en komen de totale kosten van de Leergang 'Verkeersmaatregelen WIU 96b voor hoveniers' op € 700,= per deelnemer.


Als je ook het Instructieboekje Korte Klusjes LI3H aanschaft dan komt hier nog € 165,00 bij. Eventueel gewenste aanpassingen aan het instructieboekje, zoals het plaatsen van uw eigen bedrijfslogo op de voorkant worden apart in rekening gebracht.