Algemene voorwaarden

Cursusprogramma van Veringmeier Verkeersmanagement

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Veringmeier Verkeersmanagement en een opdrachtgever waarop Veringmeier Verkeersmanagement deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Veringmeier Verkeersmanagement houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Veringmeier Verkeersmanagement, voor de uitvoering waarvan door Veringmeier Verkeersmanagement derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Veringmeier Verkeersmanagement en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze voorwaarden zullen door Veringmeier Verkeersmanagement op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen en als pdf te downloaden via www.verkeersmaatregelen.nl.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Veringmeier Verkeersmanagement en de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van een cursus komt tot stand door aanmelding via de website www.verkeersmaatregelen.nl. Door aanmelding via de website verklaart de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren. De overeenkomst kan ook tot stand komen doordat een opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen aangeeft dat een door Veringmeier Verkeersmanagement toegestuurde opdrachtbevestiging niet akkoord c.q. niet correct is.
 2. De opdrachtgever en Veringmeier Verkeersmanagement komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 6 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De organisatie van alle cursussen berust bij Veringmeier Verkeersmanagement.
 2. Onder cursussen wordt verstaan alle door of vanwege of onder licentie van Veringmeier Verkeersmanagement verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s, cursussen, trainingen, praktijkbegeleidingen of toolbox-meetingen, van een of meer dagdelen.
 3. ln de door Veringmeier Verkeersmanagement genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (cursus)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Veringmeier Verkeersmanagement genoemde of tussen partijen overeengekomen (tussentijdse) data, gelden steeds als streefdata, binden Veringmeier Verkeersmanagement niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
 4. ln de door Veringmeier Verkeersmanagement genoemde of overeengekomen cursuslocaties zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Veringmeier Verkeersmanagement genoemde of tussen partijen overeengekomen cursuslocaties, gelden steeds als streeflocatie, binden Veringmeier Verkeersmanagement niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
 5. Er geldt een minimum aantal inschrijvingen om een cursus door te laten gaan.
 6. Als het maximale aantal aanmeldingen voor een cursus wordt overschreden, ontvangt de opdrachtgever hierover bericht en indien mogelijk een uitnodiging voor de eerstvolgende cursus.
 7. Wanneer een cursus, vanwege te geringe belangstelling op de aangekondigde datum en locatie niet doorgaat, krijgt de opdrachtgever hiervan tijdig bericht. Hierbij wordt gekeken of de cursus op een andere datum en/of andere locatie kan worden gegeven. Zonder tegenbericht wordt de inschrijving automatisch doorgeboekt naar de eerstvolgende gelegenheid waarop de desbetreffende cursus van start gaat.
 8. Veringmeier Verkeersmanagement behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de cursus te wijzigen. Veringmeier Verkeersmanagement zal opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 9. De cursus omvat de lessen die zijn omschreven op de website of overeenkomst, die van kracht is op het ogenblik waarop de inschrijving geschiedt.
 10. Veringmeier Verkeersmanagement behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma van een cursus aan te brengen. Veringmeier Verkeersmanagement zal de opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 11. Het cursusmateriaal wordt bij de start van de cursus uitgereikt, tenzij anders vermeld.
 12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om het cursusprogramma, waaronder de cursusinhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 13. Indien de overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, is Veringmeier Verkeersmanagement gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Veringmeier Verkeersmanagement op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 14. Veringmeier Verkeersmanagement behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

 

Cursuslocatie

 1. Aangezien bij in-company cursussen op een (aangewezen) locatie van opdrachtgever werkzaamheden worden uitgevoerd, garandeert opdrachtgever aan Veringmeier Verkeersmanagement dat de medewerkers van Veringmeier Verkeersmanagement veilig en conform geldende arbo- en milieuregelgeving en bij Veringmeier Verkeersmanagement gebruikte gedragscodes kunnen werken gedurende hun verblijf bij opdrachtgever. Tevens vrijwaart Veringmeier Verkeersmanagement in en buiten rechte van alle schade en kosten die samenhangen met, of voortvloeien uit, de schending van deze garantie.
 2. Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan een ingerichte (les)ruimte, geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.

 

Prijzen

 1. Alle door Veringmeier Verkeersmanagement vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. In de door Veringmeier Verkeersmanagement vermelde cursusprijzen per deelnemer zijn het cursusmateriaal en de verblijfskosten (lunch e.d.) inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 3. Bij in-company cursussen worden gebruik van een cursusruimte, eten en drinken door de opdrachtgever verzorgd.
 4. In afwijking van punt 27 worden apart in rekening gebracht bij de opdrachtgever(s), hoofdelijk verdeeld aan de hand van het aantal cursisten per opdrachtgever, de eventuele tijd en kosten:
 • van in te huren afzettingsmateriaal en -materieel.
 • voor het verkrijgen van een vergunning van een wegbeheerder om op de openbare weg te mogen trainen.
 1. Veringmeier Verkeersmanagement behoudt zich het recht voor cursusprijzen en de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben evenwel geen betrekking op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

 

Betalingscondities

 1. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 2. Bij geen of niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf 14 dagen na de factuurdatum over het openstaand bedrag inclusief BTW de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Annulering

 1. Annuleringen dienen altijd door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld bij Veringmeier Verkeersmanagement. Een annulering per fax is pas definitief als Veringmeier Verkeersmanagement daarna alsnog een schriftelijke annulering ontvangt.
 2. Bij annuleringen die plaatsvinden tot zes weken voor de aanvang van de cursus, worden per geannuleerde deelnemer € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Bij annuleringen die plaatsvinden vanaf zes weken tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, worden ongeacht de reden van de annulering 50% van de cursuskosten + administratiekosten in rekening gebracht. Vervanging is mogelijk conform het bepaalde in artikel 42.
 4. Bij annuleringen die plaatsvinden binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus dan wel tijdens de cursus, worden ongeacht de reden van de annulering de volledige cursuskosten in rekening gebracht. Vervanging is mogelijk conform het bepaalde in artikel 42.
 5. In geval van annulering zullen de eventuele kosten, bijvoorbeeld lunch of overnachting, die Veringmeier Verkeersmanagement als gevolg daarvan moet betalen aan de instelling waar de cursus gehouden zou worden, worden doorberekend aan de annulerende opdrachtgever(s).
 6. Bovenvermelde percentages en bedragen gelden per cursist per cursus.
 7. Veringmeier Verkeersmanagement behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren of een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren. De opdrachtgever ontvangt bericht of de cursist is toegelaten.
 8. Bij onvoldoende belangstelling behoudt Veringmeier Verkeersmanagement zich het recht voor een cursus te annuleren. In dat geval, maar ook bij overtekening, kunnen gegadigden worden ingeschreven voor een van de andere gelijkwaardige cursussen.
 9. Alleen indien plaatsing door Veringmeier Verkeersmanagement niet mogelijk is, wordt het cursusgeld gerestitueerd.

 

Vervanging

 1. De opdrachtgever kan in plaats van een aangemelde deelnemer eenmalig iemand anders uit dezelfde organisatie aan de cursus laten deelnemen, mits de vervanging voor de dag van aanvang van de cursus aan Veringmeier Verkeersmanagement wordt doorgegeven. Vervanging na aanvang van de cursus is niet meer mogelijk. Voor vervanging worden administratiekosten in rekening gebracht. Overige wijzigingsregelingen zijn dienovereenkomstig van toepassing.

 

Uitsluiting en opschorting

 1. Veringmeier Verkeersmanagement heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever opgegeven deelnemer(s) aan een cursus zonder opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van de cursus op te schorten. De opdrachtgever ontvangt hiervan bericht.

 

Bewijs van deelname en certificaten

 1. De bewijzen van deelname en behaalde certificaten worden na afloop van de cursus aan de opdrachtgever verstrekt, nadat de door Veringmeier Verkeersmanagement gefactureerde totale cursuskosten ontvangen zijn.
 2. Een certificaat of bewijs van deelname wordt uitgereikt aan de cursist die een activiteit volledig heeft bijgewoond, tenzij de overeenkomst anders vermeldt.
 3. Voor de cursussen die onder een subsidieregeling vallen, stuurt Veringmeier Verkeersmanagement de bewijzen van deelname op verzoek naar de instantie die de subsidie verstrekt.

 

Gebruik als referentie

 1. De opdrachtgever geeft bij aanmelding van een deelnemer toestemming aan Veringmeier Verkeersmanagement om de naam van de opdrachtgever te gebruiken als referentie.

 

Intellectuele eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, terzake van door Veringmeier Verkeersmanagement aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, komen uitsluitend toe aan Veringmeier Verkeersmanagement.
 2. Het tijdens de cursussen gebruikte cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Zowel de opdrachtgever als de deelnemer verplichten zich de leerstof niet aan derden af te geven of te kopiëren.
 3. Het reproductierecht op cursusmateriaal berust bij Veringmeier Verkeersmanagement. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databank of op enige andere manier aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veringmeier Verkeersmanagement. Bij overtreding van deze bepaling is Veringmeier Verkeersmanagement gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te eisen.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door Veringmeier Verkeersmanagement verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf, of wel in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veringmeier Verkeersmanagement.
 5. Veringmeier Verkeersmanagement heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever een boete van € 5.000,-- voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Veringmeier Verkeersmanagement geldend kan maken.

 

Aansprakelijkheid

 1. Indien een cursus door Veringmeier Verkeersmanagement wordt geannuleerd, is Veringmeier Verkeersmanagement in geen geval aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten van de deelnemer(s) en/of de opdrachtgever.
 2. Veringmeier Verkeersmanagement is niet aansprakelijk voor door derden om welke reden dan ook niet verstrekte subsidies of vergoedingen.
 3. Veringmeier Verkeersmanagement of haar werknemers en door haar docenten zijn niet aansprakelijk voor enige schade - hoe dan ook genaamd en ongeacht de oorzaak - die de opdrachtgever of de deelnemer(s) mochten lijden door of tijdens deelname aan een cursus, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Veringmeier Verkeersmanagement.

 

Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens hogere voorziening.

 

Waddinxveen, mei 2013