1 juli 2021

 

Per 1 juli 2021 zijn er enkele nieuwe wet- en regelgevingen van kracht.

 

Wet Elektronische publicaties (WEP)

Vanaf 1 juli 2021 krijgen alle bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) te maken met de Wet elektronische publicaties (WEP). Deze wet verplicht de organen om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl en niet meer via de Staatscourant of via de gemeenteberichten in het plaatselijke weekblad.


Waarom deze wetswijziging?

Het doel van deze wetswijziging is dat inwoners op een centraal punt volledig en digitaal geïnformeerd worden over besluiten die gevolgen hebben op hun leefomgeving. Inwoners worden centraal gesteld bij de informatieverstrekking, zodat zij op tijd hun recht van inspraak kunnen uitoefenen. Naast verordeningen komen hier bijvoorbeeld ook de (aanvragen voor een) bouwvergunning op te staan. Verkeersbesluiten worden al sinds 1 januari 2013 op deze wijze kenbaar gemaakt.


Wat veranderd er in de wetgeving?

De algemene regels voor bekendmaking en mededeling van voor een ieder bestemde informatie over overheidsbesluiten zijn nu nog opgenomen in de Bekendmakingswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES). In het wetsvoorstel worden de publicatievoorschriften in die wetten geconcentreerd in de Bekendmakingswet. Ook worden andere wetten met aanvullende publicatieverplichtingen ten aanzien van overheidsbesluiten aangepast.


Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen in jouw buurt?

Wil je weten of er binnenkort in jouw omgeving een verbouwing aankomt? Of dat er in je buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden? Meld je dan aan voor de e-mailservice van de overheid. Zo mis je geen bekendmaking meer in jouw postcodegebied en weet je precies wat er speelt in de buurt.


Hoe werkt het?

  • Ga naar Berichten over uw buurt
  • Vul jouw gegevens in bij e-mailservice
  • Geef bij stap 2 aan welke berichten je wilt ontvangen
  • Bevestig bij stap 5 jouw e-mailservice


Je kunt je altijd afmelden voor deze e-mailservice.


Papieren afschrift nodig?

Staatssecretaris Knops gaf aan dat ook mensen die minder digitaal vaardig zijn de publicaties moeten kunnen inzien. Op verzoek moeten zij een papieren afschrift van een publicatie kunnen verkrijgen. “Wij zijn als overheid verantwoordelijk voor alle burgers, niemand mag achter blijven.” Overheden verzorgen voorlichting en aanvullende informatie zelf, deze wet is aanvullend, aldus Knops.


Op zoek naar oudere berichten?

Via Berichten over uw buurt zijn besluiten 2 maanden beschikbaar. Na deze periode vindt u deze besluiten op ‘Officiële bekendmakingen’. Daar kunt u zoeken naar alle publicaties die betrekking hebben op uw omgeving.


Wil je meer weten?

Meer informatie over de Wet elektronische publicaties vind je via de website van de Eerste Kamer.

 

Gedragscode Bewuste Bouwers geactualiseerd

De Bewuste Bouwers gedragscode geeft richting aan de wijze waarop op de bouwplaats bewust kan worden gebouwd, met als doel dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft en dat iedere bouwplaats een Beste Buur is.Waarom een nieuwe versie?

Elke twee jaar wordt de gedragsode van Bewuste Bouwers herijkt op basis van actuele aanscherpingen. Deze vinden deels de oorsprong in politieke besluiten en deels om te voldoen aan de behoeften van opdrachtgevers. Ook de waarnemingen van onze auditors en meldingen op www.verbeterdebouw.nl vormen de basis van de herijking.


Wanneer gaat de nieuwe versie in?

De nieuwe gedragscode (en bijbehorende normeisen) gaat in op 1 oktober 2021. Ieder project dat na 30 september 2021 is aangemeld zal volgens versie 4.1 worden beoordeeld. Alle voorgaande normeisen komen dan te vervallen. De gedragscode, normkaarten en werkkaarten zijn vanaf 11 mei 2021 beschikbaar, zodat deelnemers kennis kunnen nemen van de nieuwe normeisen en de nieuwe en aangepaste normen tijdig kunnen implementeren.


Meertalige normkaarten

De gedragscode wordt gepubliceerd inclusief normkaarten en werkkaarten. De normkaarten verschijnen net als andere jaren in het Nederlands, Engels en Duits. Ook publiceert Bewuste Bouwers de normkaarten op veler verzoek in het Pools.


Wat is er veranderd t.o.v. de vorige versie?

De nieuwe versie van de gedragscode bevat twee nieuwe normeisen voor de pijlers Omgeving en Veilig. Daarnaast is extra aandacht geschonken aan het voorkomen van milieuschade door verwaaiing van bouw(afval)materialen in natuur en/of oppervlaktewater, het belang van het opleiden van de toekomstige instroom vakmensen en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Daar waar nodig zijn de normeisen verduidelijkt en de werkkaarten aangevuld, om meer helderheid en uniformiteit te bieden.


Wat is er onveranderd t.o.v. de vorige versie?

De namen van de pijlers zijn onveranderd: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. De normregels blijven als ‘normeisen’ gepubliceerd, verdeeld in ‘Maatregelen’ en ‘Bewustwording & Communicatie’. De verdeling ‘Op de norm’ en ‘Boven de norm’ blijft gehanteerd.


Een uitgebreid overzicht van wijzigingen in de nieuwe normkaarten vind je op de website van Bewuste Bouwers.

 

Nieuwe generatie spoorseinen

Sinds 1 juni 2021 is er een nieuw ontwerpvoorschrift (OVS) en een nieuwe richtlijn (RLN) voor seinportalen en lichtseinen. In de railinfracatalogus van ProRail is de ‘nieuwe generatie’ seinen opgenomen.


Nieuw ontwerp

Tot nu toe zijn op het Nederlandse spoor seinen met 3 led-units toegepast of in sommige gevallen zelfs nog gloeilampen. Die worden nu vervangen door een sein met 1 of 2 led-units die de kleuren rood, geel, groen en wit kunnen tonen. De cijferbak is in het sein ingebouwd.


Voordelen

De nieuwe seinen zijn veel smaller en kleiner dan de seinen die tot nu toe in het spoor zijn toegepast. Ze zijn hierdoor beter te positioneren met het oog op het Profiel Vrije Ruimte. Het Profiel van Vrije Ruimte (PVR) is de ruimte boven en naast het spoor waar binnen zich geen objecten mogen bevinden, die het spoorvervoer kunnen hinderen. Ook zijn de nieuwe seinen makkelijker te plaatsen en worden ze minder belemmerd door bovenleidingspalen en uithouders.


Toepassen in nieuwbouwprojecten

Sinds 1 januari 2021 moet de nieuwe generatie seinen in principe bij alle nieuwbouwprojecten worden toegepast. Daarbij wordt wel van project tot project bekeken of het plaatsen van de nieuwe seinen niet te veel invloed hebben op de bestaande situatie. Er is op dit moment sprake van een overgangsperiode. Als er bijvoorbeeld maar één sein moet worden geplaatst of vervangen bij een aanpassing van een bestaande baan, dan kan er bijvoorbeeld worden gekozen om een oude generatie sein te plaatsen. Dit om te voorkomen dat alle seinen op een traject moeten worden vervangen.


Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle seinen op het Nederlandse spoor worden vervangen door de nieuwe generatie seinen. Dit zal naar verwachting tientallen jaren duren.


Ontwikkelingen

Het sein van de toekomst vinden we niet langs de spoorlijn, maar in de cabine van de machinist. Bij het European Train Control System (ETCS) wordt niet meer gewerkt met vaste seinen langs de baan, maar met signaleringen in de cabine, waarbij het systeem automatisch berekent wat de veilige afstand tussen twee treinen is. Hierdoor kan de capaciteit van het baanvak veel beter worden benut.